<<
>>

Принципи юридичної відповідальності

В розділі 3 цього підручника, який був присвячений принципам права, серед інших характерних ознак наголошувалось, що принципи права існують у всіх правових системах, визначають людиноцентричну природу права та правового регулювання, вони задають формат, який дозволяє праву виконувати своє призначення в суспільстві - створювати умови для нормальної життєдіяльності людей, бути антиподом свавілля і беззаконня.

Юридична відповідальність є правовим явищем та одночасно елементом правової системи. Відповідно, принципи юридичної відповідальності визначають природу, суть, зміст, призначення юридичної відповідальності як правового явища.

Такі основоположні принципи права, як справедливість, гуманізм, рівність перед законом своєї конкретизації набувають у принципах юридичної відповідальності. Особливе значення для юридичної відповідальності, як і для права загалом, має принцип справедливості. Вже сам факт настання відповідальності після скоєння правопорушення є проявом справедливості. Так само як справедливим і гуманним буде звільнення від юридичної відповідальності особи за наявності обставин, які пом'якшують вину, або як результат амністії чи помилування.

До принципів юридичної відповідальності належать такі принципи, які є складовою верховенства права:

• правова визначеність підстав, наслідків, юридичної відповідальності; прав та обов'язків як осіб, які притягаються до юридичної відповідальності, так і осіб, які уповноважені здійснювати таку діяльність;

• законність підстав юридичної відповідальності;

• невідворотність юридичної відповідальності;

• рівність всіх перед законом та судом;

• однаковий підхід до осіб, які вчинили однакове правопорушення;

• індивідуалізація юридичної відповідальності;

• неможливість притягнення до юридичної відповідальності двічі за одне і те саме правопорушення;

• недопустимість притягнення до юридичної відповідальності за діяння, яке на час вчинення не визнавалося законом як правопорушення.

Цей перелік не є вичерпним, в юридичній літературі можна знайти й інші підходи до обсягу і змісту принципів юридичної відповідальності.

Принцип правової визначеності, змістовно складається з декількох аспектів. Щодо юридичної відповідальності найважливішими з них є:

• вимоги до ясності, чіткості, несуперечливості правової норми, яка встановлює підстави настання або звільнення від юридичної відповідальності, прав та обов'язків як осіб, які притягаються до юридичної відповідальності, так і осіб, які уповноважені здійснювати таку діяльність;

• доступність та передбачуваність вказаної вище правової норми;

• відсутність зворотної сили правової норми, якою встановлено юридичну відповідальність;

• остаточність судового рішення;

• обов'язковість виконання судового рішення.

Втілення названих вимог в правовій нормі та в практиці її застосування, з одного боку, дає можливість людині передбачати правові наслідки своїх дій чи бездіяльності, з іншого - слугує гарантією захисту людини від свавільного втручання в її життя, а також є засобом, що обмежує дискреційні повноваження органів, які уповноважені притягати осіб до юридичної відповідальності.

Остаточність та обов'язковість судового рішення є невід'ємною частиною іншого загального принципу права, а саме справедливого судового розгляду.

Без виконання судового рішення уявити справедливий судовий розгляд неможливо.

Принцип законності підстав юридичної відповідальності також має декілька аспектів:

• як самостійний елемент правової визначеності цей принцип базується на відомому з часів римського права постулаті nullum crimen, nulla poena, sine lege (без закону немає ні злочину, ні покарання). Але одного факту закріплення у законі підстав юридичної відповідальності недостатньо. Як вже було зазначено раніше, склад правопорушення, за наявності якого може настати юридична відповідальність, вид і міра такої відповідальності, повинні бути сформульовані в законі з максимальною визначеністю і зрозумілістю для всіх і кожного.

• вид і міра юридичної відповідальності застосовуються виключно у межах санкції правової норми;

• притягнення до юридичної відповідальності відбувається у законодавчо визначеному процесуальному порядку і тільки особами, які мають відповідні, визначені законом повноваження.

Принцип невідворотності юридичної відповідальності полягає в тому, що будь-яке визначене законом правопорушення, не повинно залишитися без негативних наслідків для правопорушника.

Принцип рівності всіх перед законом знайшов своє втілення у юридичній відповідальності як рівність підстав для всіх осіб, тобто однакових, закріплених у законодавстві прав і обов'язків для суб'єктів однієї категорії, які притягаються до юридичної відповідальності.

Принцип індивідуалізації юридичної відповідальності розкривається через максимальну персоніфікацію виду та міри відповідальності, тобто її залежність від характеру конкретного діяння та характеристики конкретної особи, яка вчинила діяння. Передусім це стосується визначення ступеня суспільної небезпеки діяння та особи, можливості відшкодувати заподіяну шкоду, наявності в особи пом'якшуючих або, навпаки, обтяжуючих провину обставин тощо. Лише з урахуванням цих та інших обставин у комплексі можна визначати вид та міру покарання, можливість відстрочення покарання або звільнення від юридичної відповідальності.

Неможливість притягнення до юридичної відповідальності двічі за одне і те саме правопорушення - цей принцип відомий ще з античності, знайшов своє закріплення у статті 68 Конституції України і безпосередньо стосується неможливості застосовувати двічі один і той саме вид юридичної відповідальності за одне і те саме правопорушення. Треба зауважити, що цей принцип не виключає можливості покладення на особу додаткових видів юридичної відповідальності. Наприклад, на засудженого до позбавлення волі за скоєний злочин додатково може бути покладено обов'язок не займатися певною діяльністю після відбуття покарання та/або відшкодувати заподіяну шкоду.

18.6.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Принципи юридичної відповідальності:

 1. Підстави юридичної відповідальності
 2. Поняття юридичної відповідальності та її ознаки
 3. Види юридичної відповідальності
 4. Принцип юридичної визначеності
 5. Обсяг і види відповідальності менеджерів.
 6. Теорії походження юридичної особи.
 7. Стаття 32. Умови матеріальної відповідальності та процедура ком­пенсації за шкоду
 8. Моделі (типи) юридичної аргументації
 9. Функції юридичної особи.
 10. Поняття юридичної фрази та її структурні елементи
 11. Питання свободи вибору, справедливості і політичної відповідальності в сучасній Україні вийшло – на жаль, далеко за межі суто академічних дискусій.
 12. Поняття та ознаки юридичної особи.
 13. § 3. Нормативно-правові акти та порядок формування юридичної служби в кооперативах
 14. 3) Права юридичної особи
 15. ТЕОРІЯ ЮРИДИЧНОЇ АРГУМЕНТАЦІЇ
 16. Вимоги, які ставляться до якості юридичної мови