<<
>>

Розділ 5. Виключення працівника та органу

Стаття 24. § 1. Працівник органу публічної адміністрації підлягає виклю­ченню від участі в провадженні в справі:

1) у якій він є стороною або залишається з однією зі сторін у такому пра­вовому стосунку, що результат справи може мати вплив на його права або обов'язки;

2) своєї дружини, а також родичів до другого ступеня;

3) особи, пов'язаної з ним на правах виховання, опіки або піклування.

4) в якій був свідком або був представником однієї зі сторін, або в якій представником сторони є одна з осіб, зазначених в пунктах 2 і 3;

5) у якій брав участь у нижчій інстанції в виданні оскарженого рішення;

6) з приводу якої порушено проти нього службове розслідування, дис­циплінарне або карне провадження;

7) в якій однією з сторін є особа, що перебуває стосовно нього в керівних службових відносинах.

§2. Приводи виключення працівника з участі в провадженні тривають також по припиненні шлюбу (§1, пункт 2), виховання, опіки або піклування (§1, пункт 3).

§3. Безпосередній начальник працівника зобов'язаний на його вимогу або на вимогу однієї зі сторін або за посадою виключити його з участі в проваджен­ні, якщо стануть очевидними обставини, не зазначені в §1, які можуть викли­кати сумнів щодо безсторонності працівника.

§4. Виключений працівник повинен вживати тільки дій, які не терплять зволікання з огляду на суспільний інтерес або важливий інтерес сторін.

Стаття 25. §1. Орган публічної адміністрації підлягає виключенню від вирі­шення справи, що стосується майнових інтересів:

2) його керівника або осіб, що перебувають з тим керівником у стосунках, означених у ст.24 §1 пунктах 2 і 3;

3) особи, що займає керівне становище в органі безпосередньо вищого сту­пеня або осіб, що перебувають з ним у стосунках, означених у ст.24 §1 пунктах 2 ІЗ.

§ 2. Припис ст. 24 § 4 застосовується відповідно.

Стаття 26. §1. У разі виключення працівника (ст. 24) його безпосередній керівник визначає іншого працівника для ведення справи.

§2. У разі виключення органу справу вирішують:

3) при обставинах, передбачених в ст.25 §1 пункт 1 - орган вищого рівня над органом, що вирішує справу;

3) при обставинах, передбачених в ст.25 §1 пункт 2 - орган вищого рівня над органом, у якому зазначена в тому правилі особа займає керівне становище.

Орган вищого рівня може для вирішення справи визначити інший підлег­лий йому орган. У разі, якщо особа, зазначена в ст.25 §1 пункт 2, є міністр або голова апеляційної колегії самоврядування, компетентний орган до вирішен­ня справи орган визначається Головою Ради Міністрів.

§3. Якщо внаслідок виключення працівників органу публічної адміністра­ції цей орган став нездатним до вирішення справи, застосовується відповідно §2.

Стаття 27. §1. Член колегіального органу підлягає виключенню у випад­ках, зазначених у ст.24 §1. Про виключення цього члена у випадках, визначе­них в ст.24 §3 рішення приймає голова колегіального органу або органу вищо­го рівня за клопотанням сторони, члена колегіального органу або за посадою.

§2. Якщо внаслідок виключення членів колегіального органу цей орган став нездатний до прийняття рішення через відсутність потрібного кворуму, відповідним чином застосовуються правила ст.26 §2.

§3. Якщо апеляційна колегія самоврядування внаслідок виключення його членів не може вирішувати справу, міністр, відповідальний за справи публіч­ної адміністрації, визначає для вирішення справи, іншу апеляційну колегію самоврядування.

Стаття 27а. (виключено).

<< | >>
Источник: Школик А.М.. Порівняльне адміністративне право. 0000

Еще по теме Розділ 5. Виключення працівника та органу:

 1. Розділ 3. Органи вищого рівня і верховні органи
 2. Небезпека негативних правових наслідків застосування працівниками правоохоронних органів сили в екстремальних умовах
 3. Розділ IX. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 4. РОЗДІЛ IV ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ Глава 1. Формування та визначення компетенції органів корпорації: загальні проблеми
 5. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов.
 6. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
 7. До розділу 4: Кодекс адміністративного провадження Республіки Польща1 ЧАСТИНА І. Загальні правила Розділ 1. Сфера дії
 8. Статья 19.3. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и надзору в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы Комментарий к статье 19.3
 9. Статья 215. Заключения государственных органов и органов местного самоуправления
 10. Взаимодействие органов управления образованием и здравоохранением с органами внутренних дел
 11. Статья 14.9. Ограничение конкуренции органами власти, органами местного самоуправления Комментарий к статье 14.9
 12. Непосредственный контроль законодательных органов субъектов Российской Федерации за органами исполнительной власти
 13. Факторы действенности контроля законодательных органов за исполнительными органами государственной власти
 14. Статья 56. Участие в процессе государственных органов и органов местного самоуправления для дачи заключения по делу
 15. § 2. Основания и формы участия в гражданском процессе органов государственной власти, органов местного самоуправления
 16. Виды и формы парламентского контроля законодательных органов за исполнительными органами государственной власти в субъектах Российской Федерации
 17. Классификация органов акционерного общества в зависимости от того, формирует орган волю юридического лица или изъявляет ее вовне