<<
>>

Юридичні колізії та способи їх подолання

У правознавстві юридичні колізії традиційно пов'язуються з проблемою неузгодженостей (суперечностей) у правовій системі. Йдеться про існування у сфері правового регулювання двох видів неузгодженостей: матеріальних і формальних.

Будь-яка правова система взаємодіє із зовнішнім (соціальним) середовищем, внаслідок чого можуть виникати матеріальні неузгодженості: наприклад, неузгодженості між нормами права і суспільними відносинами, які вони покликані регулювати, між нормами права та іншими соціальними нормами, зокрема моральними або релігійними, внаслідок відставання, неврахування в процесі нормотворення тощо.

Крім того, у сфері правового регулювання виникають юридичні колізії, тобто формальні неузгодженості, суперечності всередині правової системи. Вони зазвичай виникають внаслідок інтелектуальних помилок суб'єктів права, порушень правил юридичної техніки. Юридичні колізії призводять до порушень цілісності, внутрішньої узгодженості та єдності правової системи.

Існують різні види юридичних колізій.

Залежно від правових форм діяльності, під час здійснення яких вони виникають, можна говорити про:

• нормотворчі колізії, тобто колізії, закладені в процесі нормотвор- чості (наприклад, колізії між різними нормативно-правовими актами);

• правозастосовні колізії, тобто колізії, закладені в процесі застосування норм права (зокрема, колізії між рішеннями судів, колізії між нормативно-правовими і правозастосовними актами);

• інтерпретаційні колізії, тобто колізії, закладені в процесі тлумачення права (наприклад, колізії між інтерпретаційними актами, колізії між нормативно-правовими та інтерпретаційними актами).

На особливу увагу заслуговує питання неузгодженості між нормами права, яке іменують колізіями між джерелами права. Вони можуть бути охарактеризовані як дефекти у джерелах права, тобто як порушення, деформації логіко-структурної побудови і розвитку системи права, його елементів та джерел, і поділяються на:

• колізії в законодавстві (тобто колізії між нормами права, закріпленими в законодавстві);

• колізії між нормами, закріпленими в законодавстві, та нормами, закріпленими в інших джерелах права (наприклад, суперечності між законодавством і судовими прецедентами);

• колізії між нормами права, закріпленими в інших джерелах права (наприклад, колізії між судовими прецедентами).

З огляду на те, що законодавство є основним джерелом вітчизняного права, саме колізії в законодавстві та його системі є найбільш поширеним різновидом колізій у джерелах права України. Тому саме вони перебувають в центрі уваги вчених і практиків.

Колізії у законодавстві - це різновид юридичних колізій, що виникають за наявності розбіжності (зокрема, суперечності) між нормами права, які закріплені в законодавстві та регулюють одні фактичні відносини.

Найбільш поширеними видами колізій у законодавстві є такі.

1. Темпоральна (часова) колізія - це колізія, що виникає внаслідок видання в різний час з того самого питання декількох норм права, закріплених в нормативно-правових актах.

Для подолання такої колізії необхідно докладно проаналізувати чотири показники, що характеризують дію неузгоджених нормативних актів у часі. Загальним правилом, що використовується для подолання таких колізій, є правило, згідно з яким наступний закон з того самого питання скасовує дію попередніх. Тому в разі неузгодженості застосуванню підлягає норма права, яка є більш пізньою.

2. Ієрархічна колізія - це колізія, яка виникає внаслідок регулювання одних фактичних відносин нормами, закріпленими в актах, що мають різну юридичну силу.

Загальне правило, яке використовується для подолання ієрархічних колізій, є таким: у разі суперечності застосовуються норми, що закріплюються в нормативно-правових актах, які мають більш високу юридичну силу.

3. Змістовна колізія - це колізія, що виникає внаслідок часткового збігу обсягів регулювання декількох норм права.

Специфіка подібних колізій пов'язана з поділом норм права на загальні й спеціальні. Загальні норми права, як відомо, поширюються на рід відносин у цілому; спеціальні діють тільки в межах певного виду відносин цього роду і встановлюють для нього певні особливості порівняно із загальним правилом. Ці норми можуть закріплюватися як в одному, так і в кількох нормативно-правових актах. У разі конкуренції загальних і спеціальних (виняткових) норм слід керуватися правилом: спеціальний закон скасовує дію загального.

Існують також складні випадки, коли неузгодженість між нормами права зумовлена одночасним існуванням (збігом) кількох видів колізій.

Так, при збігу темпоральної та ієрархічної колізій, що виникає внаслідок більш пізнього введення в дію норми, яка міститься в акті меншої юридичної сили, пріоритет віддається нормі, яка міститься в нормативно-правовому акті вищої юридичної сили, хоча його прийнято раніше.

У разі збігу темпоральної та змістовної колізій, що виникає внаслідок більш пізнього введення в дію акта, що містить загальну норму, пріоритет зазвичай віддається спеціальній нормі, хоча акт, що містить її, прийнято раніше. У цьому випадку слід виходити з того, що, незважаючи на зміну загального правила, право має на меті зберегти особливе регулювання, обумовлене специфікою певного виду відносин. Якщо ж під час тлумачення буде встановлено, що нова загальна норма усуває відмінне регулювання для різних видів відносин одного роду, яке раніше було передбачене спеціальними нормами, то вибір слід зробити на користь більш пізнього загального закону.

При збігу ієрархічної та змістовної колізій, коли загальна і спеціальна норми містяться в актах, що мають різну юридичну силу, перевагу має спеціальна норма, якщо її видання прямо чи опосередковано передбачено актом вищої юридичної сили. В іншому випадку повинна діяти загальна норма, що міститься в акті вищої юридичної сили.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Юридичні колізії та способи їх подолання:

 1. Прогалини в нормативних актах та способи їх подолання. Аналогія права і аналогія закону
 2. Юридичні факти •• і • • та їх класифікація
 3. Юридичні конструкції
 4. Юридичні особи. Види юридичних осіб
 5. §3. Юридичні особи
 6. Складові юридичної техніки: юридична термінологія, юридичні конструкції
 7. Виробничі кооперативи як корпорації — юридичні особи.
 8. § 5. Юридичні гарантії реалізації права членства в кооперативі
 9. Розділ З ТЕХНІКО-ЮРИДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА
 10. 2.1. Загальна характеристика методології та методів пізнання в юридичній психології
 11. Способ оценки по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений (способ ФИФО)
 12. § 105. Соответствие способа прекращения обязательства способу его возникновения
 13. § 105. Соответствие способа прекращения обязательства способу его возникновения
 14. Приложение 2. Преимущества альтернативных способов разрешения споров. Преимущества третейского способа разрешения споров
 15. 2. Способы толкования