<<
>>

Галузеві та міжгалузеві принципи права

Поряд із основоположними і загальними принципами в системі права існують міжгалузеві та галузеві принципи, а також принципи підга- лузей права і правових інститутів. Ці принципи досліджуються насамперед галузевими юридичними науками.

Міжгалузеві принципи права - це найбільш загальні та стабільні вимоги, що притаманні декільком галузям права, визначають їх характер та напрями подальшого розвитку.

Наприклад, процесуальні галузі права мають такі спільні принципи, як змагальність сторін, гласність судового процесу, незалежність суду, розумність строків та ін. Міжгалузевими можна вважати принцип відповідальності за вину, заборону двічі притягувати особу до юридичної відповідальності одного виду за вчинення нею одного й того самого правопорушення (non bis idem) та ін.

Галузеві принципи права - це найбільш загальні та стабільні вимоги, що притаманні певній галузі права, визначають її характер та напрями подальшого розвитку.

Наприклад, цивільному праву притаманні такі принципи, як свобода договору, свобода підприємницької діяльності, судовий захист цивільного права та інтересу тощо. Трудове право ґрунтується на принципах свободи праці і заборони примусової праці, заборони дискримінації в трудових відносинах, поєднання централізованого та локального правового регулювання трудових відносин, забезпечення єдності та диференціації правового регулювання трудових відносин, необхідності соціального діалогу і партнерства та ін.

Ще більш спеціальними є принципи підгалузей права і правових інститутів. Так, найважливішими вимогами виборчого права як під- галузі конституційного права є принципи загального, рівного й прямого виборчого права та таємного голосування. Інститут апеляції в кримінальному процесуальному праві ґрунтується на принципах розгляду справи в межах апеляційної скарги, недопустимості погіршення правового становища обвинуваченого та ін.

3.5.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Галузеві та міжгалузеві принципи права:

 1. К какому виду правовых принципов в теории права относится принцип состязательности:
 2. К какому виду правовых принципов в теории права относится принцип равенства граждан перед законом:
 3. Принцип свободных выборов — принцип, нашедший отражение в актах международного права:
 4. Понятие уголовного права. Особенности уголовных правонарушений. Предмет уголовного права. Метод уголовного права. Задачи уголовного права. Функции уголовного права. Принципы уголовного права, их закрепление в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ)
 5. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И НОРМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА КАК ИСТОЧНИКИ ПРАВА
 6. Глава 7. ПРИНЦИПЫ ПРАВА (СОДЕРЖАНИЕ ПРАВА – ПРОДОЛЖЕНИЕ)
 7. Основополагающим принципом избирательной системы является принцип равного избирательного права,
 8. РЕЛИГИОЗНЫЕ ТЕКСТЫ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА КАК ИСТОЧНИКИ ПРАВА
 9. Тема 17 ПОНЯТИЕ НРАВСТВЕННО-АДЕКВАТНОГО ПРАВА СУЩНОСТВ, ПРИНЦИПЫ, ФУНКЦИИ ПРАВА ОБЪЕКТИВНОЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО
 10. Норми права і принципи права
 11. 3. Принципы коммерческого права
 12. Принципы права
 13. 9.4. Принципы права