<<
>>

Чинники, що зумовлюють необхідність юридичного правозастосовного тлумачення

Потреба в тлумаченні закладена в самій природі правових норм і правореалізації (правозастосування).

Норми права мають, як зазначалося в попередніх розділах, загальний, абстрактний, неперсоніфікований характер.

Реалізуються ж вони в конкретних діях осіб в конкретних обставинах. Тому їх реалізація у будь-якій формі вимагає наближення змісту норми до конкретної ситуації, конкретних фактів і стосовно конкретних осіб, тобто переходу від загального до одиничного. Без тлумачення такий перехід є нездійсненним. Це по суті головний чинник, який зумовлює потребу у юридичному правозастосовному тлумаченні.

Окрім цього, необхідність в тлумаченні зумовлюється:

• технічною недосконалістю формулювання правових норм - неточністю мови, вживаної при їх формулюванні, неясністю їх викладу тощо;

• неоднозначністю використаної в законах та інших нормативних актах термінології, термінологічною неточністю офіційних перекладів текстів міжнародно-правових документів, незрозумілістю запозиченої іноземної термінології;

• використанням у законодавстві оцінювальних понять, тобто понять, що виражають лише загальне соціальне значення тих чи інших явищ, ознаки яких неконкретизовані;

• наявністю колізій між правовими нормами, які регулюють одні і ті самі відносини, в нормативних актах одного або ж різних рівнів, прийнятих у різний час і в різних політичних, економічних і соціальних умовах;

• можливими прогалинами в правовому регулюванні, тобто такими ситуаціями, коли відносини, з приводу яких виник спір (спірні відносини), перебувають у сфері правового регулювання, проте з різних причин - упущень правотворчих органів, еволюційних змін в самих суспільних відносинах, свідомого умовчування - виявилися неврегульо- ваним нормами права;

• впливом на національну правову систему загальновизнаних світовим співтовариством норм міжнародного права та правотлумачної практики міжнародних судових органів, насамперед практики Європейського суду з прав людини.

15.3.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Чинники, що зумовлюють необхідність юридичного правозастосовного тлумачення:

 1. Поняття юридичного тлумачення
 2. Вцди юридичного тлумачення
 3. ЮРИДИЧНЕ ТЛУМАЧЕННЯ[82]
 4. Функції тлумачення
 5. Розділ 12 ЮРИДИЧНА МОВА. ЮРИДИЧНА ТЕХНІКА НОРМОТВОРЧОСТІ
 6. Тлумачення і правотворчість
 7. Тлумачення як наука і мистецтво
 8. 5.1. Необхідність активізації інвестиційного процесу
 9. Статичний і динамічний підходи до тлумачення правових норм
 10. § 1. Об’єктивна необхідність соціалізації економічного розвитку.
 11. 3. НЕОБХІДНІСТЬ – ПІЗНАННЯ І ДІЯЛЬНІСТЬ – СВОБОДА: НОВИЙ ЧАС
 12. Розділ 1 ОБ'ЄКТИВНА НЕОБХІДНІСТЬ ТА РЕАЛЬНИЙ СТАН ІНВЕСТУВАННЯ В УКРАЇНСЬКУ ЕКОНОМІКУ