<<
>>

Терміни фінансово-інвестиційної сферивування операцій емітента щодо випущених ним цінних паперів [5].

Документарна форма цінного папера — сертифікат цінних паперів, що містить реквізити відповідного виду цінних па­перів певної емісії, дані про кількість цінних паперів та за­свідчує сукупність прав, наданих цими цінними паперами [5].

Доміциліант — платник за векселем, який уповноважує домі­циліата здійснити платіж за векселем у місці доміциляції — місцезнаходженні доміциліата. Місцезнаходження платни­ка і доміциліата різні. Право доміцилювати вексель, тобто визначати особливе місце платежу (населений пункт, від­мінний від місцезнаходження особи, яка зазначена як плат­ник за векселем), належить виключно векселедавцю як у простих, так і в переказних векселях [16].

Доміциліат — особа, яка виступає особливим платником за векселем за дорученням і за рахунок доміциліанта. Міс­цезнаходження такої особи і доміциліанта різні [16].

Доміцильований вексель — вексель, в якому зазначено особ­ливе місце платежу, що відрізняється від місцезнаходжен­ня особи, яка зазначена як платник за векселем [16].

Доміциляційна формула — зазначення на векселі, що обумов­лює особливе місце платежу, яке відрізняється від місце­знаходження особи, яка зазначена як платник за вексе­лем. Учиняється векселедавцем [16].

Доміциляція — призначення за векселем особливого місця платежу, відмінного від місцезнаходження особи, яка зазна­чена як платник за векселем, шляхом проставлення домі-циляційної формули. При складанні векселя векселедавець може зазначити не тільки особливе місце платежу, але й особу, яка оплатить вексель у місці доміциляції. Якщо така особа не зазначена, то це означає, що її може визначити тра­сат при акцепті. Якщо він цього не зробить, то вважається, що акцептант сам виконає платіж у місці доміциляції [16].

Досудова санація — система заходів щодо відновлення пла­тоспроможності боржника, які може здійснювати власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, інвестор, з метою запобігання банкрутству боржника шля­хом реорганізаційних, організаційно-господарських, управ-

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

255

лінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до початку порушення провадження у справі про банкрутство [9].

Доходи — сума коштів або вартість майна, отримана платни­ком податку від продажу, обміну або інших способів відчу­ження цінних паперів та деривативів, збільшена на вартість будь-яких матеріальних цінностей чи нематеріальних ак­тивів, які передаються платнику податку в зв'язку з таким продажем, обміном або відчуженням [1].

Доходи з джерелом їх походження з України — будь-які до­ходи, отримані резидентами або нерезидентами від будь-яких видів їх діяльності на території України, включаючи про­центи, дивіденди, роялті та будь-які інші види пасивних до­ходів, сплачених резидентами України, доходи від надання резидентам або нерезидентам в оренду (користування) май­на, розташованого в Україні, включаючи рухомий склад тран­спорту, приписаного до портів, розташованих в Україні, до­ходи від продажу нерухомого майна, розташованого в Укра­їні, доходи, отримані у вигляді внесків та премій на стра­хування і перестрахування ризиків на території України, а також доходи страховиків-резидентів від страхування ри­зиків страхувальників-резидентів за межами України, інші доходи від господарської діяльності на митній території України або на територіях, що перебувають під контролем митних служб України (у зонах митного контролю, на спе­ціалізованих ліцензійних митних складах тощо) [1].

Дочірнє підприємство — підприємство, що створюється техно­логічним парком для виконання інвестиційних та іннова­ційних проектів і випуску інноваційної продукції, єдиним засновником і власником якого є технологічний парк [14].

Електронна торговельно-інформаційна мережа — 1) сукуп­ність програмно-технічних засобів, що використовуються фондовою біржею чи організаційно оформленим позабір-жовим ринком для забезпечення укладення угод щодо цін­них паперів [5]; 2) електронна система, що зв'язує торговців цінними паперами в різних місцях і дає їм змогу обмінюва­тися котируваннями і укладати угоди без будь-яких затри­мань у часі [18].

256

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

Емісійний дохід — сума перевищення доходів, отриманих під­приємством від первинної емісії (випуску) власних акцій та інших корпоративних прав над номіналом таких акцій (інших корпоративних прав) [1].

Емітент цінних паперів — юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'яз­ки, що випливають з умов їх випуску [6].

Законний векселедержатель — векселедержатель, який об­ґрунтовує своє право володіння векселем на підставі зако­нодавства про вексельний обіг. Законним векселедержате­лем визнається особа, яка може довести своє право вимоги за векселем на підставі самого векселя. Такою визнається особа, чиє право ґрунтується на безперервному ряді індоса­ментів. Законний векселедержатель зобов'язаний поверну­ти вексель попередньому власнику векселя лише у тому разі, якщо придбав вексель недобросовісно або при при­дбанні векселя здійснив грубу необережність [16].

Закритий інвестиційний фонд — фонд, який здійснює випуск інвестиційних сертифікатів без взяття зобов'язань про їх викуп. Закриті інвестиційні фонди створюються на визна­чений строк і здійснюють розрахунки щодо інвестиційних сертифікатів після закінчення строку діяльності інвести­ційного фонду [17].

Зареєстрована особа — фізична або юридична особа, на яку в системі реєстру відкрито особовий рахунок. Зареєстрована особа може виступати у якості власника іменних цінних паперів, номінального утримувача або зареєстрованого за-ставодержателя [20].

Заставний індосамент — індосамент, за яким вексель не пе­реходить у власність і знаходиться у векселедержателя за заставним правом. При заставному індосаменті векселе­держатель має право передавати вексель іншій особі тільки в порядку передоручення. В текст заставного індосаменту включається застереження "Валюта в заставу" або інше рів­нозначне, що має на меті заставу [16].

Заставодержатель — фізична або юридична особа, на ім'я якої оформлена застава цінних паперів відповідно до укладено­го договору застави або іншого договору, забезпеченням якого є застава [20].

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

257

Зацікавлені особи стосовно боржника — юридична особа, ство­рена за участю боржника, керівник боржника, особи, що вхо­дять до складу органів управління боржника, головний бух­галтер (бухгалтер) боржника, у тому числі і звільнені з ро­боти за рік до порушення провадження у справі про бан­крутство, а також особи, які знаходяться у родинних сто­сунках із зазначеними особами та підприємцем (фізичною особою) — боржником, а саме: подружжя та їх діти, батьки, брати, сестри, онуки [9].

Заявник акредитива — платник, який подав обслуговуючому банку заяву про відкриття акредитива [15].

Зберігач цінних паперів — комерційний банк або торговець цінними паперами, який має дозвіл на зберігання та обслу­говування обігу цінних паперів і операцій емітента з цінни­ми паперами на рахунках у цінних паперах як щодо тих, що належать йому цінних паперів, так і тих, які він зберігає згідно з договором про відкриття рахунка в цінних папе­рах; при цьому зберігач не може вести реєстр власників цінних паперів, щодо яких він здійснює угоди [5].

Звичайна процентна ставка за депозит — процентна ставка, що встановлюється залежно від строків та розміру депози­ту за рішенням платника податку, яке має бути оприлюдне­ним та встановлювати однакові правила щодо укладення депозитного договору з будь-якими категоріями осіб з ура­хуванням обмежень, установлених законом. Порядок опри­люднення інформації щодо умов укладення депозитного до­говору визначається для банківських установ Національ­ним банком України, для небанківських фінансових уста­нов — державним органом, визначеним законом.

Якщо податкові органи за результатами документальних перевірок мають підстави для висновків щодо правомірності визначення рівня звичайних цін платником податку, ці орга­ни мають право звернутися із запитом, а платник податку зобов'язаний за таким запитом надати обґрунтування рівня таких цін [1].

Звичайна ціна — ціна продажу товарів (робіт, послуг) продав­цем, включаючи суму нарахованих (сплачених) процентів, вартість іноземної валюти, яка може бути отримана у разі їх продажу особам, які не пов'язані з продавцем за звичай­них умов ведення господарської діяльності.

17 — 2-3143

258

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

У разі коли ціни підлягають державному регулюванню згідно із законодавством, звичайною вважається ціна, вста­новлена згідно з принципами такого регулювання.

У разі коли продаж (відчуження) товарів (валютних цін­ностей) здійснюється у примусовому порядку згідно із за­конодавством, звичайною вважається ціна, фактично отри­мана при такому продажі [1].

Звітний (податковий) період — період, за який платник по­датку зобов'язаний проводити розрахунки податку та спла­чувати його до бюджету [2].

Зворотний лізинг (оренда) — господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним отриман­ням таких основних фондів такою фізичною чи юридич­ною особою в оперативний або фінансовий лізинг [1].

Здійснення контролю — володіння безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою, що становить не менш як 20 від­сотків статутного фонду (капіталу) юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів в органі управлін­ня юридичної особи. Для фізичної особи загальна сума во­лодіння часткою статутного фонду (капіталу) юридичної особи (голосів в органі управління) визначається як загаль­на сума корпоративних прав (голосів), що належить цій фі­зичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які кон­тролюються цією фізичною особою або членами її сім'ї [11].

Знерухомлення цінних паперів — переведення цінних паперів, випущених у документарній формі, у бездокументарну фор­му шляхом депонування сертифікатів у сховищах зберіга-ча цінних паперів та/або депозитарію з метою забезпечення подальшого їх обігу у вигляді облікових записів на рахун­ках зберігача цінних паперів та/або депозитарію [5].

Золотовалютний резерв — резерви України, відображені у ба­лансі Національного банку України, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків [4].

Іменний вексель — вексель без права його індосації першим векселедержателем іншій особі. При цьому в текст векселя векселедавець включає вказівку "не наказу", "без права пе­редавання" або іншу рівнозначну. Однак іменний вексель

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

259

може бути переданий у порядку і з наслідками звичайної цесії [16].

Іменний індосамент — індосамент, за яким векселедержатель передає всі або тільки певні права придбавачу векселя та в якому зазначається особа, якій або наказу якої має бути здій­снений платіж [16].

Інвестиція — господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або майно. Інвестиції поділяються на капітальні, фінансові та реінвестиції [1].

Інвестиційна декларація — 1) документ, що є складовою ча­стиною регламенту інституту спільного інвестування та до­датком до договору з компанією з управління активами, в якому визначаються основні напрями та обмеження інве­стиційної діяльності інституту спільного інвестування [11]; 2) складова частина статуту інвестиційного фонду, в якій визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності фонду, порядок випуску, продажу та викупу інве­стиційних сертифікатів, а також інші питання інвестицій­ної діяльності фонду [17].

Інвестиційна діяльність — це сукупність практичних дій гро­мадян, юридичних осіб і держави щодо реалізації інве­стицій [13].

Інвестиційний керуючий — торговець цінними паперами, з яким укладено угоду про управління інвестиційним фон­дом; інвестиційний сертифікат — цінний папір, який ви­пускається виключно інвестиційним фондом або інвести­ційною компанією і дає право його власникові на отримання доходу у вигляді дивідендів [17].

Інвестиційний податковий кредит — це відстрочка плати по­датку на прибуток, що надається суб'єкту підприємницької діяльності на визначений строк з метою збільшення його фінансових ресурсів для здійснення інноваційних програм, з наступною компенсацією відстрочених сум у вигляді до­даткових надходжень податку через загальне зростання при­бутку, що буде отримано внаслідок реалізації інноваційних програм [1].

Інвестиційний проект технологічного парку — комплект до­кументів, який включає опис взаємопов'язаних заходів тех-

17*

260

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

нологічного парку, його учасників, дочірніх і спільних під­приємств, співвиконавців та виробників продукції щодо реа­лізації майнових та інтелектуальних цінностей як інвестора, так і власних з метою одержання прибутку та/або досяг­нення соціального ефекту [12].

Інвестиційний сертифікат — цінний папір, який випускаєть­ся компанією з управління активами пайового інвестицій­ного фонду та засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді [11].

Інвестиційний фонд — це юридична особа, заснована у формі закритого акціонерного товариства з урахуванням вимог, встановлених Положенням "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", що здійснює виключну діяльність у галузі спільного інвестування [17].

Інвестиційні (взаємні) фонди — інвестиційні фонди та взаємні фонди інвестиційних компаній, що здійснюють спільне інве­стування [19].

Інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінно­стей, що вкладаються в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. Такими цінно­стями можуть бути: кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; рухоме та нерухоме майно (бу­динки, споруди, устаткування та інші матеріальні цінності); майнові права, що випливають з авторського права, досвід та інші інтелектуальні цінності; сукупність технічних, тех­нологічних, комерційних та інших знань, оформлених у ви­гляді технічної документації, навиків та виробничого досві­ду, необхідних для організації того чи іншого виду вироб­ництва, але не запатентованих ("ноу-хау"); права користу­вання землею, водою, ресурсами, будинками, спорудами, об­ладнанням, а також інші майнові права; інші цінності. Інвестиції у відтворення основних фондів і на приріст ма­теріально-виробничих запасів здійснюються у формі капі­тальних вкладень [13].

Інвестори — суб'єкти інвестиційної діяльності, які прийма­ють рішення про вкладення власних, позичкових і залуче­них майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інве­стування. Інвестори можуть виступати в ролі вкладників,

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

261

кредиторів, покупців, а також виконувати функції будь-яко­го учасника інвестиційної діяльності [13].

Індосамент — спеціальний надпис на векселі, за яким вексе­ледержатель передає всі або тільки певні права придбавачу векселя. Індосамент має бути безумовним. Частковий індо­самент недійсний. Індосамент буває передаточним, передо­рученим і заставним, кожний з яких у свою чергу може бути іменним, бланковим і на пред'явника [16].

Індосамент на пред'явника — передаточний індосамент із за­значенням невизначеної особи — пред'явника. Має силу бланкового індосаменту [16].

Індосант — векселедержатель, який передав вексель за індо­саментом [16].

Індосат — векселедержатель, який одержав вексель за індоса­ментом [16].

Індосація — передавання векселя іншій особі за індосамен­том [16].

Ініціатор депозитарної операції — особа, що підписала розпо­рядження на виконання депозитарної операції, або іншим чином, передбаченим Регламентом та/або Внутрішнім по­ложенням про депозитарну діяльність депозитарної уста­нови та чинним законодавством, надала вимогу щодо вико­нання такої операції [19].

Ініціатори створення промислово-фінансової групи — під­приємства, наукові і проектні установи, банки, інші установи та організації всіх форм власності, які мають на меті отри­мання прибутку і відповідно до Закону "Про промислово-фінансові групи", Цивільного кодексу України та інших ак­тів законодавства уклали Генеральну угоду про сумісну діяльність щодо виробництва кінцевої продукції промисло­во-фінансової групи [8].

Інкасація боргових вимог — банківська послуга з отримання за дорученням клієнта коштів від боржника такого клі­єнта у рахунок погашення його боргу або акцепту за вексе­лями, чеками, іншими розрахунковими і товарними доку­ментами [2].

Інкасування (інкасо) — здійснення банком за дорученням клієнта операцій з розрахунковими та супровідними доку-

262

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

ментами з метою одержання платежу або передавання роз­рахункових та/чи супровідних документів проти платежу, або передавання розрахункових та/чи супровідних доку­ментів на інших умовах [15].

Інкасування (інкасація) — здійснення банком за доручен­ням комітента (векселедержателя) операцій з векселями та супровідними комерційними документами на підставі одер­жаних від комітента інструкцій з метою:

1) одержання платежу та/або акцепту або

2) передавання векселів та комерційних документів про­ти платежу та/або акцепту або

3) передавання векселів та комерційних документів на інших умовах [16].

Інноваційний проект технологічного парку — комплект до­кументів, який включає опис взаємопов'язаних заходів тех­нологічного парку, його учасників, дочірніх і спільних під­приємств, співвиконавців та виробників продукції щодо проведення наукових досліджень, технічного, технологічного, конструкторського проектування, випуску дослідних партій та виробництва інноваційної продукції, а також щодо фі­нансового, кадрового, маркетингового та комерційного за­безпечення виробничого впровадження нових товарів та на­дання послуг [12].

Іногородній вексель — вексель, який підлягає оплаті в іншо­му ніж місцезнаходження векселедержателя населеному пункті [16].

Іноземні інвестиції — цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту; Підприємство з іноземни­ми інвестиціями — підприємство (організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до зако­нодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого, за його наявності, становить не менше 10 відсотків. Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його баланс [14].

Іноземні інвестори — суб'єкти, які провадять інвестиційну діяльність на території України, а саме: юридичні особи,

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

263

створені відповідно до законодавства іншого, ніж законо­давство України; фізичні особи — іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не об­межені у дієздатності; іноземні держави, міжнародні уря­дові та неурядові організації; інші іноземні суб'єкти інве­стиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України [14].

Інсайдер — особа (юридична або фізична), яка має доступ до конфіденційної інформації про справи банку завдяки своє­му службовому становищу, участі у капіталі банку, родин­ним зв'язкам і має можливість використовувати своє ста­новище у власних інтересах [4].

Інститут спільного інвестування — корпоративний інвести­ційний фонд або пайовий інвестиційний фонд, який прова­дить діяльність, пов'язану з об'єднанням (залученням) гро­шових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права та нерухомість [11].

Істотна участь — пряме або опосередковане, самостійне або спільно з іншими особами володіння певною частиною ста­тутного капіталу або права голосу придбаних акцій (паїв) юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість вирішального впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи [10].

Казначейські зобов'язання — боргові цінні папери, що еміту­ються державою в особі її уповноважених органів, розміщу­ються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та дають право на отримання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску [4].

Капітальна інвестиція — це господарська операція, яка пе­редбачає придбання будинків, споруд, інших об'єктів неру­хомої власності, інших основних фондів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації згідно з Законом "Про оподаткування прибутку підприємств" [1].

Картотека — реєстр розрахункових або виконавчих документів, надісланих обслуговуючому банку платником податків або

264

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

органом стягнення та не оплачених у строк у зв'язку із браком коштів на такому рахунку [9].

Категорія цінного папера — додаткова кваліфікація цінних паперів (окремої групи цінних паперів у межах одного ви­пуску, зареєстрованого до введення в дію Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості елек­тронного обігу цінних паперів в Україні"), яка визначає особ­ливості відносно обсягу прав, що надаються такими цінни­ми паперами (прості або привілейовані) [20].

Керуючий рахунком у цінних паперах — власник рахунка у цінних паперах або від імені власника, уповноважена ним згідно з чинним законодавством, особа або юридична особа, яка має дозвіл на здійснення професійної діяльності з тор­гівлі цінними паперами та здійснює у відповідності до чин­ного законодавства певні дії щодо цінних паперів власника згідно з умовами договору про відкриття рахунка у цінних паперах та/або на підставах, визначених чинним законо­давством, від імені власника та в інтересах і за дорученням власника [19].

Керуючий санацією — фізична особа, яка відповідно до рі­шення арбітражного суду організовує здійснення санації боржника [9].

Кінцева продукція промислово-фінансової групи — продукція, включаючи науково-технічну документацію та інші об'єкти права інтелектуальної власності, з метою виробництва якої створюється промислово-фінансова група [8].

Клієнт біржі — особа, яка не є членом біржі і яка не зареє­стрована на ній як брокер/дилер, але опосередковано висту­пає стороною (контрагентом) біржової угоди, або особа, що користується торговельними послугами біржі [18].

Клієнт депозитарію — зберігач, який користується послугами депозитарію на підставі депозитарного договору, або емі­тент, який користується послугами депозитарію на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів, або інший депозитарій, з яким укладено договір про кореспондентські відносини щодо цінних паперів [19].

Кліринг — отримання, звірка та поточні оновлення інформації, підготовка бухгалтерських та облікових документів, необхід-

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

265

них для виконання угод щодо цінних паперів, визначення взаємних зобов'язань, що передбачає взаємозалік, забезпе­чення та гарантування розрахунків за угодами щодо цін­них паперів [5].

Кліринговий депозитарій — депозитарій, який одержав дозвіл Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення клірингу щодо операцій з цінними паперами [5].

Код банку — реквізит банку, визначений і включений до довід­ника банківських установ України згідно з Інструкцією про міжбанківські розрахунки в Україні, що затверджена постановою Правління Національного банку України від 27.12.99 р. № 621 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27.01.2000 р. № 53/4274 [15].

Код випуску цінних паперів — реєстраційний літерно-знако­вий код, за допомогою якого ідентифікується зареєстрова­ний Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуск цінних паперів певного емітента [19].

Колективний спосіб зберігання цінних паперів — спосіб, згідно з яким депозитарій чи зберігач веде депозитарний облік цінних паперів без зазначення їх номерів чи інших індиві­дуальних ознак [5].

Комітент — сторона угоди (договору), за рахунок якої банку доручається виконання операції з векселем (векселями) від власного імені банку [16].

Компанія з управління активами — господарське товариство, яке здійснює професійну діяльність з управління активами Інституту спільного інвестування на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів і фондово­го ринку [11].

Конвертація цінних паперів Інституту спільного інвестуван­ня — вилучення емітентом з обігу та анулювання цінних паперів одного виду шляхом їх обміну на цінні папери іншо­го виду цього ж емітента або на цінні папери іншого емі­тента (у разі реорганізації цього емітента) [11].

Контролюючий орган — державний орган, який у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування по­датків і зборів (обов'язкових платежів) та погашенням по-

266

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

даткових зобов'язань чи податкового боргу. Вичерпний пе­релік контролюючих органів визначається статтею 2 Зако­ну "Про відновлення платоспроможності боржника або ви­знання його банкрутом" [9].

Копія векселя — письмове відтворення векселя з усіма його частинами і подробицями як з лицьового, так і зі зворотно­го боків. Копія виготовляється і завіряється векселедержа­телем [16].

Кореспондентські відносини щодо цінних паперів — оформ­лені договором відносини між депозитаріями, згідно з яки­ми один депозитарій веде облік цінних паперів, що зберіга­ються в іншому депозитарії [5].

Коригуюча операція — операція в системі реєстру власників іменних цінних паперів, яка здійснюється у разі виявлення помилок у системі реєстру, допущених з вини реєстроутри-мувача або емітента, яка здійснюється тільки до видачі сер­тифіката цінних паперів, виписки з реєстру або за письмо­вим погодженням з особою, якій було видано сертифікат або виписку, а у разі відсутності її згоди — за рішенням суду [20].

Корпоративні операції — операції, пов'язані з анулюванням, змінами номінальної вартості іменних цінних паперів, а та­кож інші операції емітента, які пов'язані зі зміною умов випуску іменних цінних паперів [20].

Корпоративні права — право власності на частку (пай) у ста­тутному фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи пра­ва на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства [1].

Котирувальна ціна — середньовиважена ціна, яка розрахо­вується протягом біржового дня (торговельної сесії) до мо­менту часу, визначеного правилами біржі [18].

Котирування — механізм визначення та/або фіксації ринко­вої ціни цінного папера [18].

Кошти — гривня або іноземна валюта [1].

Кошти грошові — грошова одиниця України, яка виконує

функції засобу платежу та обліковується на рахунках у

банках [15].

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

267

Кошти спільного інвестування — кошти, залучені від інве­сторів Інституту спільного інвестування, доходи від здійснен­ня операцій з активами Інституту спільного інвестування та доходи, нараховані за активами Інституту спільного інве­стування [11].

Кредит — кошти та матеріальні цінності, які надаються рези­дентами або нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на визначений строк та під процент. Кре­дит розподіляється на фінансовий кредит, товарний кредит, інвестиційний податковий кредит та кредит під цінні папе­ри, що засвідчують відносини позики [1].

Кредитна установа — фінансова установа, яка відповідно до закону має право за рахунок залучених коштів надавати фінансові кредити на власний ризик [10].

Кредитний ризик — ризик несплати позичальником суми ос­новного боргу за кредитом і відсотків за ним [16].

Кредитор — юридична або фізична особа, яка має у встановле­ному порядку підтверджені документами вимоги щодо гро­шових зобов'язань до боржника, щодо виплати заборгова­ності із заробітної плати працівникам боржника, а також органи державної податкової служби та інші державні органи, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння податків і зборів (обов'язкових платежів) [9].

Кредитор останньої інстанції — це, як правило, Національний банк України, до якого може звернутися банк або інша кре­дитна установа для отримання рефінансування у разі ви­черпання інших можливостей рефінансування. Національ­ний банк України має право, але не зобов'язаний, надавати кредити для рефінансування банку, якщо це не тягне за со­бою ризиків для банківської системи [4].

Кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики: кошти, які залучаються юридичною особою-боржником (де­бітором) від інших юридичних або фізичних осіб як ком­пенсація вартості випущених (емітованих) таким дебіто­ром облігацій або депозитних сертифікатів. Правила емісії (випуску), продажу та погашення (викупу) зазначених цін­них паперів, а також вимоги до їх емітентів встановлюють­ся відповідним законодавством [1].

0

268

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

Курсова ціна — середньовиважена ціна за угодами, здійсне­ними з початку біржового дня (торговельної сесії) до мо­менту часу, визначеного правилами біржі [18].

Легалізація — 1) надання юридичної сили документам, які були видані на території іноземної держави. Ці документи мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх видачі, пе­рекладені українською мовою та легалізовані в консуль­ській установі України, якщо міжнародними договорами, в яких бере участь Україна, не передбачено інше [19]; 2) на­дання юридичної сили документам, які були видані на те­риторії іноземної держави. Ці документи, якщо міжнарод­ними договорами, в яких бере участь Україна, не передбаче­но інше, мають бути нотаріально засвідчені за місцем їх ви­дачі, перекладені українською мовою та легалізовані в кон­сульській установі України, яка має право легалізації доку­ментів, виданих на території цієї держави. Зазначені доку­менти можуть бути також засвідчені в посольстві відповід­ної держави в Україні та легалізовані в Міністерстві закор­донних справ України. Відповідність перекладу документів з іноземної на українську мову засвідчується нотаріально. Перелік країн, де не потрібна легалізація документів, визна­чається Міністерством закордонних справ України [20].

Лізингова (орендна) операція — господарська операція фізич­ної чи юридичної особи (орендодавця), що передбачає на­дання основних фондів або землі у користування іншим фізичним чи юридичним особам (орендарям) під процент та на визначений строк. Операції з лізингу (оренди) ціліс­них майнових комплексів державних підприємств регулю­ються відповідним законодавством.

Лізингові (орендні) операції здійснюються у вигляді опе­ративного лізингу (оренди), фінансового лізингу (оренди), зворотного лізингу (оренди), оренди землі та оренди жилих приміщень [1].

Ліквідатор — фізична особа, яка відповідно до рішення арбі­тражного суду організовує здійснення ліквідаційної проце­дури боржника, визнаного банкрутом, та забезпечує задово­лення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому Законом "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядку [9].

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

269

Ліквідація — припинення діяльності суб'єкта підприємниць­кої діяльності, визнаного арбітражним судом банкрутом, з метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних су­дом вимог кредиторів шляхом продажу його майна [9].

Лістинг — внесення цінних паперів до списку цінних паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути пред­метом укладення угод в торговельно-інформаційній си­стемі, якщо це передбачено їх правилами [18].

Ломбардна операція — операція фізичних чи юридичних осіб з отримання коштів від юридичної особи, кваліфікованої як фінансова установа згідно із законодавством України, під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні опе­рації є різновидом кредиту під заставу [1].

Матеріальний актив — основні фонди та оборотні активи у будь-якому виді, що відрізняється від коштів, цінних па­перів, деривативів та нематеріальних активів [1].

Металеві рахунки — рахунки, які відкриваються уповноваже­ними банками України для обліку операцій, що здійсню­ються з банківськими металами [4].

Мирова угода — домовленість між боржником та кредито­ром (групою кредиторів) про відстрочку та/або розстрочку платежів або припинення зобов'язання за угодою сторін [9].

Митні органи — стосовно ввізного та вивізного мита, акцизного збору, податку на додану вартість, інших податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справ­ляються при ввезенні (пересиланні) товарів і предметів на митну територію України або вивезенні (пересиланні) то­варів і предметів з митної території України [9].

Міждепозитарне повідомлення — повідомлення однієї депо­зитарної установи, направлене іншій стосовно цінних па­перів [20].

Місцевий вексель — вексель, який підлягає оплаті в місцезна­ходженні векселедержателя [16].

Мораторій на задоволення вимог кредиторів — зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), строк виконання яких настав до дня введення мораторію, та зупи­нення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих

270

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до прийняття рішен­ня про введення мораторію [9].

Надписувач — будь-яка особа (крім платника за векселем), яка поставила свій підпис на векселі та взяла на себе відпо­відальність за оплату векселя в строк [16].

Ііевизначено-доміцильований вексель — доміцильований век­сель, в якому векселедавцем зазначено лише місце плате­жу, що відрізняється від місцезнаходження платника, але не зазначена третя особа, яка здійснить платіж, — доміци-ліат [16].

Невиробничі фонди — капітальні активи, які не використову­ються у господарській діяльності платника податку [1].

Нематеріальний актив — об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, ви­знані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку [1].

Неналежний одержувач — особа, яка не має законних підстав на одержання від платника коштів, що внаслідок помилкового списання та/або зарахування надійшли на її рахунок [15].

Неналежний платник — платник, з рахунка якого здійснено помилкове списання коштів [15].

Неплатоспроможність — 1) неспроможність суб'єкта під­приємницької діяльності виконати після настання встанов­леного строку їх сплати грошові зобов'язання перед креди­торами, в тому числі з заробітної плати, а також виконати зобов'язання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) не інакше як через відновлення платоспромож­ності [9]; 2) це:

— неспроможність протягом одного місяця виконати за­конні вимоги кредиторів;

— зменшення розміру власних коштів до суми, що стано­вить менше однієї третини суми, встановленої Національ­ним банком України як мінімально необхідної [4].

Нерезиденти — юридичні особи та суб'єкти господарської діяль­ності, що не мають статусу юридичної особи (філії, пред­ставництва тощо) з місцезнаходженням за межами Украї-

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

271

ни, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства іншої держави.

Розташовані на території України дипломатичні пред­ставництва, консульські установи та інші офіційні представ­ництва іноземних держав, міжнародні організації та їх пред­ставництва, що мають дипломатичні привілеї та імунітет, а також представництва інших іноземних організацій і фірм, які не здійснюють господарської діяльності відповідно до законодавства України [1].

Номінальна сума векселя — сума, яка підлягає сплаті за век­селем, без урахування обумовлених у тексті векселя від­сотків [16].

Номінальний утримувач — депозитарій або зберігач цінних паперів, зареєстрований у реєстрі власників іменних цін­них паперів як юридична особа, якій ці цінні папери пере­дано за дорученням та в інтересах власників цінних па­перів для здійснення операцій у Національній депозитар­ній системі [5].

Облікова ставка Національного банку України — виражена у відсотках плата, що береться Національним банком Украї­ни за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу за ними і утримуєть­ся з номінальної суми векселя. Облікова ставка є найниж­чою серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші [4].

Обслуговуючий банк (банк, що обслуговує) — банк, у якому відкрито рахунок учаснику безготівкових розрахунків та/або який здійснює для нього на договірних умовах будь-яку з операцій чи послуг, передбачених Законом України "Про банки і банківську діяльність". Функції банку, що об­слуговує установи та організації, оплата видатків яких здій­снюється з єдиного казначейського рахунка, виконує також орган державного казначейства [15].

Обтяження іменних цінних паперів зобов'язаннями — будь-які обмеження щодо володіння, користування чи розпоря­дження іменними цінними паперами, пов'язані з умовами успадкування, застави, рішеннями суду тощо [20].

Обтяження цінних паперів зобов'язаннями — будь-які обме­ження щодо володіння, користування чи розпорядження цін-

272

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

ними паперами, пов'язані з умовами успадкування, застави, рішеннями або ухвалою суду та в інших випадках, які пе­редбачені чинним законодавством [19].

Одержувач — власник рахунка в банку, на який зараховують­ся кошти [15].

Оперативний лізинг (оренда) — господарська операція фізич­ної чи юридичної особи, що передбачає передачу орендарю права користування основними фондами на строк, що не пе­ревищує строку їх повної амортизації, з обов'язковим по­верненням таких основних фондів їх власнику після закін­чення строку дії лізингової (орендної) угоди.

Основні фонди, передані в оперативний лізинг, залиша­ються у складі основних фондів орендодавця [1].

Операції емітента щодо випущених ним цінних паперів —

розміщення, викуп, дроблення, консолідація, конвертація, по­гашення, анулювання, виплата доходу за цінними паперами, операції, пов'язані з реорганізацією та/або зі зміною розмі­ру статутного фонду та інші операції відповідно до чинного законодавства [19].

Операційний день — час роботи банку, що регламентований його внутрішнім режимом, у межах якого банк здійснює передавання, оброблення та приймання розрахункових до­кументів в електронному вигляді [15].

Операційний день депозитарної установи — визначений Рег­ламентом та/або Внутрішнім положенням про депозитар­ну діяльність депозитарної установи строк її роботи, протя­гом якого вона провадить операції з депозитарної діяль­ності [19].

Операційний ризик — ризик, що виникає внаслідок людських, технічних і технологічних помилок. Операційний ризик ча­сто асоціюється з ризиком неплатежів або затримки пла­тежів, а також порушенням умов угод і невиконанням зо­бов'язань. Включає в себе регулятивний ризик — ризик зміни нормативів діяльності організації внаслідок змін нор­мативів органами законодавчої та вищої влади [16].

Операційний час — час роботи банку з клієнтами (у межах операційного дня), особливість якого в тому, що всі розра­хункові документи, прийняті банківською установою про-

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

273

тягом цього часу, мають бути виконані (перевірені, передані в банк одержувача (платника), оформлені потрібними бух­галтерськими проводками за відповідними рахунками тощо) у той саме день. Тривалість операційного часу встановлюєть­ся банком самостійно та зазначається в його внутрішніх правилах [15].

Операція з цінними паперами — дія учасника ринку цінних паперів щодо цінних паперів, яка призводить до зміни влас­ника або передачі хоча б однієї з правомочностей власника [19].

Опосередковані учасники Національної депозитарної систе­ми — організатори торгівлі цінними паперами, банки, тор­говці цінними паперами та емітенти [5].

Опціон — стандартний документ, який засвідчує право при­дбати (продати) цінні папери (товари, кошти) на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією ціни на час укладення такого опціону або на час такого придбання за рішенням сторін контракту.

Перший продавець опціону (емітент) несе безумовне та без­відкличне зобов'язання щодо продажу цінних паперів (то­варів, коштів) на умовах укладеного опціонного контракту.

Будь-який покупець опціону має право відмовитися у будь-який момент від придбання таких цінних паперів (товарів, коштів).

Претензії стосовно неналежного виконання або невико­нання зобов'язань опціонного контракту можуть пред'яв­лятися виключно емітенту опціону.

Опціон може бути проданий без обмежень іншим осо­бам протягом строку його дії [1].

Організатор торгівлі — юридична особа, виключним видом діяльності якої є надання послуг, що безпосередньо сприя­ють укладенню цивільно-правових угод з товарно-матері­альними та/або фінансовими ресурсами [18].

Організатор торгівлі цінними паперами — юридична особа, виключним видом діяльності якої є надання послуг, що безпосередньо сприяють укладенню цивільно-правових угод з цінними паперами на біржовому та організаційно оформ­леному позабіржовому ринку цінних паперів. До організа­торів торгівлі належать фондові біржі та торговельно-інфор­маційні системи, які одержали відповідні свідоцтва про реє-

18 —W143

274

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

страцію в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку [19].

Організаційно оформлений позабіржовий ринок — організа­ція, що об'єднує торговців цінними паперами для надання послуг в укладанні угод щодо цінних паперів і при цьому не має на меті отримання прибутку [5].

Орган стягнення — державний орган, уповноважений здійсню­вати заходи із забезпечення погашення податкового боргу у межах компетенції, встановленої законами [9].

Ордер меморіальний — міжбанківський розрахунковий доку­мент, який у випадках, передбачених цією Інструкцією, скла­дається банком під час здійснення розрахунків для доку­ментального оформлення операцій щодо списання коштів з рахунка платника, операцій з виконання письмового дору­чення платника або розпорядження стягувача щодо спи­сання коштів з рахунка платника [15].

Оренда жилих приміщень — господарська операція, яка пе­редбачає надання жилого будинку або квартири її власни­ком у користування іншій фізичній чи юридичній особі на визначений строк або безстроково, для цільового викори­стання та за орендну плату.

Максимальний розмір орендної плати, що сплачується фізичними особами за оренду жилого приміщення для його використання як місця постійного проживання, підлягає ре­гулюванню у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Величина орендної плати, що сплачується фізичними осо­бами за оренду жилого приміщення для його використання в інших цілях, ніж як місце постійного проживання, а та­кож величина орендної плати, яка сплачується юридични­ми особами, регулюванню не підлягають.

Порядок здійснення операцій з оренди жилих приміщень встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до положень Житлового кодексу України.

Лізинг (оренда) інших споруд і будівель здійснюється на умовах, що визначені договорами лізингу (оренди) [1].

Оренда землі — господарська операція, яка передбачає надан­ня орендодавцем землі у користування іншій юридичній або фізичній особі на визначений строк, за цільовим при-

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

275

значенням та за орендну плату. Порядок здійснення орен­ди землі встановлюється відповідним законодавством [1].

Основна діяльність — діяльність неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, просвітніх, культурних, нау­кових, освітніх та інших подібних послуг для суспільного споживання, зі створення системи соціального самозабезпе­чення громадян та для інших цілей, передбачених статут­ними документами, укладеними на підставі норм відповід­них законів про неприбуткові організації. Статутні доку­менти неприбуткових організацій повинні містити вичерп­ний перелік видів їх діяльності. До основної діяльності не включаються будь-які операції з продажу товарів (робіт, послуг) неприбутковими організаціями, визначеними абза­цами "в" і "г" підпункту 7.11.1, особам, іншим ніж заснов­ники, учасники або члени (їх уповноважені особи) таких неприбуткових організацій [1].

Основна сума — сума наданого кредиту або депозиту (строко­вих, довірчих рахунків) без урахування процентів (фіксова­них виплат, премій, виграшів) [1].

Основні засади грошово-кредитної політики — комплекс змінних індикаторів фінансової сфери, що дають можливість Національному банку України з допомогою інструментів (засобів та методів) грошово-кредитної політики здійснюва­ти регулювання грошового обігу та кредитування економіки з метою забезпечення стабільності грошової одиниці Украї­ни як монетарної передумови для економічного зростання і підтримки високого рівня зайнятості населення [4].

Основні фонди — матеріальні цінності, що використовуються у господарській діяльності платника податку протягом пе­ріоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких поступово зменшується у зв'язку з фізичним або мо­ральним зносом [1].

Особа, яка відповідає в порядку регресу — означає трасанта, індосантів і авалістів [16].

Особлива адреса платежу — адреса в місцезнаходженні плат­ника, за якою буде здійснюватись платіж за векселем. За­значається векселедавцем простого або переказного векселя

18*

276

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

чи акцептантом переказного векселя, якщо до акцепту її не обумовив трасант [16].

Особливий платник — особа, яка має здійснити платіж за век­селем за дорученням, за рахунок і від імені іншої особи — платника за векселем. Місцезнаходження такої особи і особ­ливого платника можуть як збігатися, так і не збігатися [16].

Особовий рахунок — об'єднана єдиним у системі реєстру реє­страційним номером сукупність даних про особу власника рахунка, кількість та номінальну вартість зареєстрованих на її ім'я іменних цінних паперів за випусками та катего­ріями, відомості про всі зміни кількості вказаних цінних паперів та про факти їх обтяження зобов'язаннями та бло­кування. Особовий рахунок у системі реєстру може бути відкритий на ім'я емітента, власника, номінального утриму­вача іменних цінних паперів або заставодержателя [20].

Офіційний валютний курс — курс валюти, офіційно встанов­лений Національним банком України як уповноваженим органом держави [4].

Пасивні доходи — доходи, отримані у вигляді процентів, диві­дендів, страхових виплат і відшкодувань, а також роялті [1].

Пасивні рахунки у цінних паперах — рахунки у цінних па­перах, які відкриває депозитарна установа для депонентів (клієнтів) з метою забезпечення депозитарного обліку та відображення операцій, пов'язаних з обігом цінних паперів, обмеженнями щодо обігу цінних паперів. Для виконання депозитарної та/або розрахунково-клірингової діяльності депозитарна установа може відповідно до чинного законо­давства відкривати пасивні рахунки у цінних паперах згідно з її Регламентом та/або її Внутрішнім положенням про депозитарну діяльність, узгодженими з Державною комі­сією з цінних паперів та фондового ринку [19].

Пеня — плата у вигляді процентів, нарахованих на суму по­даткового боргу (без урахування пені), що справляється з платника податків у зв'язку з несвоєчасним погашенням податкового зобов'язання [9].

Переврахування векселя — врахування банком в іншому бан­ку векселя, який він придбав через врахування [16].

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

277

Передавальне розпорядження — письмове розпорядження власника, номінального утримувача, який дає розпоряджен­ня реєстроутримувачу внести зміни до реєстру власників іменних цінних паперів у зв'язку з передачею іменних цін­них паперів іншій особі [20].

Передаточний індосамент — індосамент, за яким вексель пе­реходить у власність іншої особи. За передаточним індоса­ментом індосату переходять усі права, які належали індо­санту, а останній бере на себе відповідальність за оплату векселя, якщо тільки він не обумовив інше. Передаточний індосамент буває повним, бланковим і на пред'явника [16].

Передоручений індосамент — індосамент, за яким вексель не переходить у власність іншої особи. За передорученим індо­саментом індосату передаються певні права від власного імені і за дорученням індосанта на здійснення визначених власником векселя юридичних дій, потрібних для охорони прав останнього [16].

Переказний вексель — вексель, виданий у формі безумовної пропозиції (наказу) здійснити платіж [16].

Перший векселедержатель — векселедержатель, на користь якого виданий вексель [16].

Підприємства — юридичні особи незалежно від форми влас­ності (у тому числі органи державної влади та установи й організації, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету), філії, представництва, відділення та інші відокрем­лені підрозділи, у тому числі структурні підрозділи, виділені в процесі приватизації, виборчі фонди (політичних партій, виборчих блоків партій та кандидатів у депутати), представ­ництва юридичних осіб — нерезидентів, іноземних інвесторів, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності [15].

Платіжна вимога-доручення — розрахунковий документ, який складається з двох частин:

верхньої — вимоги одержувача безпосередньо до плат­ника про сплату визначеної суми коштів;

нижньої — доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунка визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок одержувача [15].

Платіжне доручення — розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про

278

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

списання зі свого рахунка зазначеної суми коштів та її пе­рерахування на рахунок одержувача [15].

Платіжний баланс — співвідношення між сумою грошових ■ надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здій­снених нею платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу входять розрахунки за зовнішньою торгівлею, послугами, неторговими операціями, доходи від капіталовкладень за кордоном, торгівлі ліцензіями, від фрахтування та обслуговування кораблів, туризму, утриман­ня дипломатичних і торгових представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, виплати іншим країнам за позики тощо. Платіжний баланс включає рух капіталів: інвестиції та кредити [4].

Платник — власник рахунка, відкритого в банку, з якого спи­суються (стягуються) кошти [15].

Платники податків — юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів під­приємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції [9].

Платник податку — особа, яка згідно з Законом "Про податок на додану вартість" зобов'язана здійснювати утримання та внесення до бюджету податку, що сплачується покупцем, або особа, що ввозить (пересилає) товари на митну терито­рію України [2].

Повна сума векселя — сума, яка підлягає сплаті за векселем, з урахуванням обумовлених в тексті векселя відсотків [16].

Повний індосамент — іменний передаточний індосамент. Век­сель з повним індосаментом підлягає оплаті наказу особи, на ім'я якої виконаний індосамент, і може бути переданий у подальшому лише за індосаментом цієї особи [16].

Пов'язана особа — 1) особа, що відповідає будь-якій з наведе­них нижче ознак:

юридична особа, яка здійснює контроль над платником податку, або контролюється таким платником податку, або перебуває під спільним контролем з таким платником по­датку;

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

279

фізична особа або члени сім'ї фізичної особи, які здійсню­ють контроль над платником податку. Членами сім'ї фізич­ної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи або її чоловіка (дружини);

посадова особа платника податку, уповноважена здійсню­вати від імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени її сім'ї.

Під здійсненням контролю слід розуміти володіння без­посередньо або через більшу кількість пов'язаних фізичних чи юридичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду платника податку або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого платника податку або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), не меншою 20 відсотків від статутного фонду плат­ника податку.

Для фізичної особи загальна сума володіння часткою ста­тутного фонду платника податку (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав, що на­лежить такій фізичній особі, членам сім'ї такої фізичної особи та юридичним особам, які контролюються такою фізич­ною особою або членами її сім'ї [1]; 2) а) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою, або контролюється відповідною юридичною особою, або пе­ребуває під спільним контролем з такою юридичною осо­бою; б) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють кон­троль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фі­зичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі ро­дичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружи­ни, а також чоловік або дружина будь-якого прямого роди­ча фізичної особи; в) посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи [11].

Погашені вимоги кредиторів — задоволені вимоги кредитора, вимоги, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у тому числі заміну, зобов'язання або припинення зобов'язання іншим чином, а також інші вимоги, які відповідно до Зако-

280

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

ну "Про відновлення платоспроможності боржника або ви­знання його банкрутом" вважаються погашеними [9].

Податкова вимога — письмова вимога податкового органу до платника податків погасити суму податкового боргу [9].

Податкова декларація, розрахунок — документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки та за формою, встановленими законодавством, на підставі яко­го здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу) [9].

Податкова застава — спосіб забезпечення податкового зобов'я­зання платника податків, не погашеного у строк. Податкова застава виникає у силу закону. У силу податкової застави орган стягнення має першочергове право у разі невиконан­ня забезпеченого податковою заставою податкового зобов'я­зання одержати задоволення з вартості заставленого майна перед іншими кредиторами у порядку, встановленому Зако­ном "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" [9].

Податкове зобов'язання — 1) загальна сума податку, одержа­на (нарахована) платником податку в звітному (податково­му) періоді, що визначена згідно з Законом "Про податок на додану вартість" [2]; 2) зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відпо­відну суму коштів у порядку та у строки, визначені закона­ми України [9].

Податкове повідомлення — письмове повідомлення контро­люючого органу про обов'язок платника податків сплатити суму податкового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, передбачених Законом "Про віднов­лення платоспроможності боржника або визнання його бан­крутом" [9].

Податковий борг (недоїмка) — податкове зобов'язання (з ура­хуванням штрафних санкцій за їх наявності), узгоджене платником податків або встановлене судом (арбітражним судом), але не сплачене у встановлений строк, а також пеня, нарахована на суму такого податкового зобов'язання [9].

Податковий кредит — сума, на яку платник податку має право зменшити податкове зобов'язання звітного періоду, що ви­значена згідно з Законом "Про податок на додану вартість".

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

281

Податковий кредит звітного періоду складається із сум податків, сплачених (нарахованих) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбанням товарів (робіт, по­слуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу) та основних фондів чи нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

Суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) платником податку у звітному періоді у зв'язку з придбан­ням (спорудженням) основних фондів, що підлягають амор­тизації, включаються до складу податкового кредиту такого звітного періоду, незалежно від строків введення в експлуа­тацію основних фондів [2].

Податковий орган — орган Державної податкової служби Укра­їни; митний орган — орган Державної митної служби Укра­їни [9].

Податок, оподаткування, платник податку — відповідно по­даток на прибуток підприємств, оподаткування прибутку підприємств, платник податку на прибуток підприємств. Ви­значені у цьому Законі: податок на дивіденди, репатріацію доходів, виплату виграшів, доходи від страхової діяльності, інші податки, які утримуються при виплаті доходів (при­бутків), є видами податку на прибуток і не вважаються но-вовведеними податками [1].

Позабіржова торгівля — усі операції з купівлі-продажу цін­них паперів, здійснені через торговців цінними паперами не на фондовій біржі [18].

Порто — особливий збір на покриття поштових та інших ви­трат банку на розсилку і одержання платежів за іногород­німи векселями [16].

Портфельна фінансова інвестиція — господарська операція, яка передбачає придбання цінних паперів, деривативів та інших фінансових активів за кошти на фондовому ринку (за винятком операцій із скупівлі акцій як безпосередньо платником податку, так і пов'язаними з ним особами, в об­сягах, що перевищують 50 відсотків загальної суми акцій, емітованих іншою юридичною особою, які належать до пря­мих інвестицій) [1].

Постійне котирування — метод визначення біржового курсу на цінні папери, що передбачає постійне зіставлення біржо-

282

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

вих замовлень на купівлю та продаж певного цінного папе­ра (цінних паперів) [18].

Постійне представництво нерезидента в Україні — постійне місце діяльності, через яке повністю або частково здійснюєть­ся господарська діяльність нерезидента на території Украї­ни. До постійних представництв, зокрема, належать: місце управління, філіал, офіс, завод, фабрика, майстерня, шахта, нафтова чи газова свердловина, кар'єр або інше місце розвід­ки чи видобутку корисних копалин. З метою оподаткуван­ня до постійних представництв прирівнюються резиденти, які мають повноваження діяти від імені нерезидента, що тягне за собою виникнення у нерезидента цивільних прав та обов'язків (укладати договори (контракти) від імені не­резидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що нале­жать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка то­вару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають ста­тус складу митниці). Резиденти, що з метою оподаткування прирівнюються до постійних представництв, не підлягають додатковій реєстрації в податкових органах як платники податку [1].

Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інве­стиційного фонду — статутний фонд (капітал), сплачений засновниками до його реєстрації в реєстрі Інституту спіль­ного інвестування. Ведення реєстру Інституту спільного інве­стування здійснюється Державною комісією з цінних па­перів і фондового ринку [11].

Право регресу — право зворотної вимоги. Законний векселе­держатель має право у разі неможливості отримати платіж за векселем у строк притягувати попередніх надписувачів до відповідальності і вимагати сплати вексельної суми від кожного з них [16].

Представник — це повірений (агент), службова особа органі­зації, правонаступника або розпорядника майна, або ж будь-яка особа, яка має повноваження діяти за іншу особу [16].

Представник працівників боржника — особа, уповноважена загальними зборами, на яких присутні не менш як три чверті від штатної чисельності працівників боржника, представля­ти їх інтереси при проведенні процедур банкрутства з пра­вом дорадчого голосу [9].

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

283

Пред'явник — особа, яка володіє векселем, що підлягає оплаті невизначеній особі (пред'явнику) або останній індосамент на векселі є бланковим [16].

Президент промислово-фінансової групи — керівник голов­ного підприємства промислово-фінансової групи [8].

Приватне розміщення — розміщення цінних паперів без від­критого продажу шляхом безпосередньої пропозиції цін­них паперів заздалегідь визначеному колу осіб; прилюдна пропозиція — повідомлення про відкритий продаж цінних паперів, зроблене у засобах масової інформації або іншим чином та звернене до невизначеної кількості осіб [11].

Придбання векселя — одержання векселя у власність через купівлю, врахування, заставу (заклад), видачу або повторну видачу, дарування, спадщину або ж іншу добровільну угоду, яка породжує майнове право на вексель [16].

Примірник векселя — один з векселів, які в сукупності станов­лять комплект переказного векселя. Усі примірники мають ідентичний зміст і самостійний обіг; разом з тим усі при­мірники становлять одне вексельне зобов'язання. В тексті при­мірника має бути зазначено, який його порядковий номер: перший (прима), другий (секунда), третій (терція) тощо; в іншому разі кожний примірник розглядається як самостій­ний вексель. Примірники виготовляються трасантом [16].

Примусове стягнення — звернення стягнення на активи плат­ника податків у рахунок погашення його податкового боргу, без попереднього узгодження його суми таким платником податків [9].

Пріоритетні напрями науково-технічної діяльності техноло­гічного парку — економічно і соціально обумовлені напрями науково-технічної діяльності технологічного парку, спрямо­вані на випуск конкурентоспроможної високотехнологічної та інноваційної продукції і насичення нею внутрішнього рин­ку та забезпечення експортного потенціалу держави [12].

Проголошені цінні папери Інституту спільного інвестування —

цінні папери Інституту спільного інвестування, на які про­понується відкрита підписка; проспект емісії цінних па­перів Інституту спільного інвестування — документ, який містить інформацію про відкриту підписку на цінні папери Інституту спільного інвестування [11].

284

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

Продаж товарів — 1) будь-які операції, що здійснюються згід­но з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають переда­чу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з без­оплатного надання товарів.

Не вважаються продажем операції з надання товарів у межах договорів комісії, схову (відповідального зберігання), доручення, інших цивільно-правових договорів, які не пе­редбачають передачу прав власності на такі товари.

Продаж результатів робіт (послуг) — будь-які операції цивільно-правового характеру з надання результатів робіт (послуг), з надання права на користування або на розпоря­дження товарами, у тому числі нематеріальними активами та іншими ніж товари, об'єктами власності за компенсацію, а також операції з безоплатного надання результатів робіт (послуг). Продаж результатів робіт (послуг) включає, зокре­ма, надання права на користування товарами у межах дого­ворів лізингу (оренди), продаж, передачу права на підставі авторських або ліцензійних договорів, а також інші способи передачі об'єктів авторського права, патентів, знаків для то­варів і послуг, інших об'єктів права інтелектуальної, в тому числі промислової, власності [1]; 2) будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за ком­пенсацію незалежно від строків її надання, а також опе­рації з безоплатного надання товарів.

Не належать до продажу операції з передачі товарів в межах договорів комісії (консигнації), поруки, доручення, схову (відповідального зберігання), довірчого управління, оренди (лізингу), інших цивільно-правових договорів, які не передбачають передачу права власності на такі товари іншій особі.

Продаж послуг (робіт) — будь-які операції цивільно-пра­вового характеру з надання послуг (результатів робіт), на­дання права на користування або розпорядження товарами, у тому числі нематеріальними активами, а також з надання будь-яких інших, ніж товари, об'єктів власності за компен­сацію, а також операції з безоплатного надання послуг (робіт).

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

285

Продаж послуг (результатів робіт), зокрема, включає надан­ня права на користування або розпорядження товарами у межах договорів оренди (лізингу), продаж, ліцензування або інші способи передачі права на патент, авторське право, тор­говий знак, інші об'єкти права інтелектуальної, в тому числі промислової власності [2].

Промислово-фінансова група (ПФГ) — об'єднання, до якого можуть входити промислові підприємства, сільськогоспо­дарські підприємства, банки, наукові і проектні установи, інші установи та організації всіх форм власності, що мають на меті отримання прибутку, та яке створюється за рішен­ням уряду України на певний термін з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей вироб­ництва і структурної перебудови економіки України, вклю­чаючи програми згідно з міждержавними договорами, а та­кож виробництва кінцевої продукції [8].

Проміжна продукція промислово-фінансової групи — про­дукція, включаючи науково-технічну документацію та інші об'єкти права інтелектуальної власності, яка виробляється учасником промислово-фінансової групи, використовується для виробництва кінцевої продукції промислово-фінансо­вої групи і реалізується виключно іншому учаснику або го­ловному підприємству промислово-фінансової групи. При реалізації такої продукції за межами промислово-фінансо­вої групи ця продукція проміжною не вважається [8].

Простий вексель — вексель, виданий у формі безумовного зо­бов'язання здійснити платіж [16].

Протест — офіційно засвідчена вимога здійснення встановле­них законодавством про вексельний обіг дій за векселем і свідчення про їх невиконання. Протест є фактом, який свідчить про ухилення від законодавчо встановленого по­рядку обігу векселя і про настання певних правових на­слідків [16].

Професійна таємниця — матеріали, документи, інші відомості, якими користуються в процесі та у зв'язку з виконанням своїх посадових обов'язків посадові особи державних орга­нів, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, та особи, які залучаються до здійснення цих функцій, і які забороняється розголошувати у будь-якій формі до моменту

286

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

прийняття рішення відповідним уповноваженим держав­ним органом [10].

Проценти — дохід, який сплачується (нараховується) пози­чальником на користь кредитора у вигляді плати за вико­ристання залучених на визначений строк коштів або май­на. До процентів включаються:

платіж за використання коштів або товарів (робіт, по­слуг), отриманих у кредит;

платіж за використання коштів, залучених у депозит;

платіж за придбання товарів у розстрочку;

платіж за використання майна, отриманого в користу­вання (орендні, у тому числі лізингові та рентні операції).

Проценти нараховуються у вигляді відсотків на основну суму заборгованості або фіксованих сум. У разі коли залу­чення коштів здійснюється шляхом продажу облігацій, казначейських зобов'язань або ощадних (депозитних) сер­тифікатів, емітованих позичальником, сума процентів ви­значається шляхом нарахування відсотків на номінал тако­го цінного папера, виплати фіксованої премії чи виграшу або шляхом визначення різниці між ціною розміщення та ціною погашення такого цінного папера (сума дисконту).

Платежі за іншими цивільно-правовими договорами, не­залежно від того, чи встановлені вони в абсолютних (фіксо­ваних) цінах або у відсотках до суми договору або до іншої вартісної бази, не є процентами [1].

Процентний ризик — ризик скорочення суми чистого про­центного (дисконтного) доходу або збільшення процентних (дисконтних) витрат внаслідок зміни процентних ставок на ринку [16].

Пряма фінансова інвестиція — господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою [1].

Прямі учасники Національної депозитарної системи — депо­зитарії, зберігачі, реєстратори власників іменних цінних па­перів [5].

Рахунки у цінних паперах — рахунки, що ведуться зберігачами для власників цінних паперів та депозитаріями для збері-гачів щодо обслуговування операцій з цінними паперами [5].

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

287

Регламент Інституту спільного інвестування — документ, який визначає особливості діяльності Інституту спільного інве­стування [11].

Реєстр власників іменних цінних паперів — 1) складений реє­стратором на певну дату список власників іменних цінних паперів та номінальних утримувачів [5]; 2) перелік за ста­ном на певну дату власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів та іменних цінних паперів, які об­ліковуються на їх особових рахунках, що є складовою час­тиною системи реєстру та дає змогу ідентифікувати цих влас­ників, кількість, номінальну вартість та вид належних їм іменних цінних паперів. На дату обліку повинна складати­ся паперова копія реєстру, до якої включається інформація про всіх власників іменних цінних паперів, у тому числі тих, які обліковуються у номінальних утримувачів [20].

Реєстратор — юридична особа, що має Дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів [20].

Реєстратор — юридична особа — суб'єкт підприємницької діяльності, який одержав у встановленому порядку дозвіл на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів [5].

Реєстроутримувач — емітент, що має Дозвіл на ведення реєст­ру власників випущених ним іменних цінних паперів, або реєстратор [20].

Реєстроутримувачі — реєстратори та емітенти, що ведуть реє­стри власників іменних цінних паперів згідно з чинним законодавством [19].

Режим зберігання — сукупність правил та умов зберігання певної частини цінних паперів на рахунку у цінних папе­рах [19].

Резервна позиція в Міжнародному валютному фонді — вимоги держави-члена до МВФ, що визначаються як різниця між квотою та авуарами МВФ у її (держави-члена) валюті за мінусом грошових авуарів МВФ, отриманих державою-чле­ном у вигляді кредитів МВФ та залишків на рахунку МВФ № 2, що не перевищує однієї десятої процента від квоти держави-члена [4].

Резиденти — юридичні особи та суб'єкти господарської діяль­ності України, що не мають статусу юридичної особи (філії,

288

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

представництва тощо), які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України з місцезна­ходженням на її території.

Дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які ма­ють дипломатичні привілеї та імунітет, а також філії і пред­ставництва підприємств та організацій України за кордо­ном, що не здійснюють господарської діяльності [1].

Реінвестиція — господарська операція, яка передбачає здійснен­ня капітальних або фінансових інвестицій за рахунок дохо­ду (прибутку), отриманого від інвестиційних операцій [1].

Ремітент — перший векселедержатель переказного векселя; особа, на користь якої виданий переказний вексель [16].

Реорганізація промислово-фінансової групи — зміна голов­ного підприємства промислово-фінансової групи, переза-твердження переліку кінцевої продукції промислово-фінан­сової групи та/або перезатвердження складу учасників про­мислово-фінансової групи, що потребує внесення змін до Ге­неральної угоди [8].

Реструктуризація підприємства — здійснення організаційно-господарських, фінансово-економічних, правових, технічних заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, зокре­ма шляхом його поділу з переходом боргових зобов'язань до юридичної особи, що не підлягає санації, якщо це перед­бачено планом санації, на зміну форми власності, управлін­ня, організаційно-правової форми, що сприятиме фінансово­му оздоровленню підприємства, збільшенню обсягів випус­ку конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефектив­ності виробництва та задоволенню вимог кредиторів [9].

Реструктуризація податкового боргу — відстрочення або роз­строчення сплати податкового боргу, накопиченого платни­ком податків станом на встановлену Законом "Про віднов­лення платоспроможності боржника або визнання його бан­крутом" дату, а також його часткове списання [9].

Ризик ліквідності — ризик того, що у банку виявиться недо­статньо грошових коштів, щоб виконати свої платіжні зобо­в'язання у встановлені строки [16].

Ринки фінансових послуг — сфера діяльності учасників ринків фінансових послуг з метою надання та споживання певних

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

289

фінансових послуг. До ринків фінансових послуг належать професійні послуги на ринках банківських послуг, страхо­вих послуг, інвестиційних послуг, операцій з цінними папе­рами та інших видах ринків, що забезпечують обіг фінансо­вих активів [10].

Розміщені цінні папери — цінні папери Інституту спільного інвестування, придбані інвесторами під час розміщення [11].

Розміщення цінних паперів — відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-пра­вових договорів [11].

Розміщення (розповсюдження) цінних паперів — 1) відчу­ження цінних паперів під час проведення підписки або розподілу цінних паперів [21]; 2) укладення цивільно-пра­вових угод щодо продажу цінних паперів у процесі їх емісії [19].

Розпорядження (наказ) — документ, що містить вимогу учас­ника Національної депозитарної системи чи його депонента (клієнта) до депозитарної установи виконати депозитарні операції щодо цінних паперів [19].

Розпорядження застави — документ, що містить вимогу до реєстроутримувача зареєструвати у системі реєстру виник­нення або припинення існування застави іменних цінних паперів на користь заставодержателя [20].

Розпорядження майном боржника — система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника, з метою забезпечення збереження та ефек­тивного використання майнових активів боржника та про­ведення аналізу його фінансового становища [9].

Розпорядник майна — фізична особа, на яку у встановленому Законом "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" порядку покладаються пов­новаження щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника на період проваджен­ня у справі про банкрутство в порядку, встановленому Зако­ном "Про відновлення платоспроможності боржника або ви­знання його банкрутом" [9].

Розпорядник рахунка у цінних паперах — фізична особа, упов­новажена власником рахунка у цінних паперах або керую-

19 — 2-3143 '

290

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

чим рахунком у цінних паперах підписувати розпоряджен­ня щодо цінних паперів [19].

Розрахунковий банк — банк, з яким депозитарій уклав до­говір про грошові розрахунки за угодами щодо цінних па­перів [5].

Розрахунковий документ — складений відповідно до вимог, установлених цією Інструкцією, документ на паперовому носії, що містить доручення та/або вимогу про перерахуван­ня коштів з рахунка платника на рахунок одержувача [15].

Розрахунковий документ в електронному вигляді — доку­мент, інформація в якому представлена у формі електронних даних, включаючи відповідні реквізити документа, який може бути сформований, переданий, збережений і перетворений у візуальну форму представлення електронними засобами [15].

Розрахунковий чек — розрахунковий документ, що містить письмове доручення власника рахунка (чекодавця) банку-емітента, в якому відкрито його рахунок, про сплату чеко­держателю зазначеної в чеку суми коштів [15].

Роялті — платежі будь-якого виду, одержані у вигляді винаго­род (компенсацій) за використання або надання дозволу на використання прав інтелектуальної, в тому числі промисло­вої, власності, а також інших аналогічних майнових прав, що визнаються об'єктом права власності суб'єкта госпо­дарської діяльності, включаючи використання авторських прав на будь-які твори науки, літератури, мистецтва, записи на носіях інформації, права на копіювання і розповсюджен­ня будь-якого патенту або ліцензії, знака на товари та по­слуги, права та винаходи, на промислові або наукові зразки, креслення моделі, або схеми програмних засобів обчислю­вальної техніки, автоматизованих систем або систем обробки інформації, секретної формули або процесу, права на інфор­мацію щодо промислового, комерційного або наукового дос­віду (ноу-хау) [1].

Саморегулювальна організація — неприбуткове об'єднання фінансових установ, створене з метою захисту інтересів своїх членів та інших учасників ринків фінансових послуг та яко­му делегуються відповідними державними органами, що здійснюють регулювання ринків фінансових послуг, повно-

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

291

важення щодо розроблення і впровадження правил поведін­ки на ринках фінансових послуг та/або сертифікації фахів­ців ринку фінансових послуг. Законами України з питань регулювання ринків фінансових послуг можуть бути перед­бачені додаткові повноваження, які можуть делегуватися саморегулювальним організаціям [10].

Санація — система заходів, що здійснюються під час прова­дження у справі про банкрутство з метою запобігання ви­знання боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища борж­ника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, реструктуризації підприємства, боргів і капіталу та/або зміну організаційно-правової та виробничої структури боржника [9].

Свідоцтво про знерухомлення іменних цінних паперів — до­кумент депозитарного обліку, який видається реєстроутри-мувачем депозитарній установі та є підтвердженням пере­реєстрації іменних цінних паперів, випущених в докумен­тарній формі, з власника цінних паперів на депозитарну уста­нову як номінального утримувача або перереєстрації цін­них паперів з одного номінального утримувача на іншого номінального утримувача в системі реєстру власників імен­них цінних паперів [19].

Сертифікат — бланк цінного паперу, який видається власни­ку цінного папера (цінних паперів) і містить визначені за­конодавством реквізити та назву виду цінного папера (ак­ція, облігація тощо) або найменування "сертифікат акцій (облігацій тощо)" і засвідчує право власності на цінний папір (цінні папери) [5].

Сертифікат якості цінних паперів у документарній формі — документ, який засвідчує ступінь технічного захисту виго­товлених у документарній формі цінних паперів, що надаєть­ся виробником сертифікатів цінних паперів емітенту для забезпечення можливості їх перевірки у процесі обігу на справжність (автентичність) та відповідність міжнародним стандартам якості [5].

Система реєстру власників іменних цінних паперів — су­купність даних, зафіксованих у паперовій та/або безпапе-ровій формі (у вигляді записів в електронних базах даних),

292

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

що забезпечує ідентифікацію зареєстрованих у цій системі власників, номінальних утримувачів, заставодержателів та емітента, а також іменних цінних паперів, зареєстрованих на їх ім'я, облік всіх змін інформації щодо вищевказаних осіб та цінних паперів, одержання та надання інформації цим особам і складання реєстру власників іменних цінних паперів [20].

Спеціаліст депозитарної установи — особа, яка є працівни­ком депозитарної установи та атестована Державною комі­сією з цінних паперів та фондового ринку як фахівець з депо­зитарної та/або розрахунково-клірингової діяльності [19].

Спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяль­ності — правовий режим, який передбачає встановлення по­даткових та митних пільг, а також надання державної під­тримки, стимулювання діяльності технологічних парків, їх учасників, дочірніх і спільних підприємств, що виконують інвестиційні та інноваційні проекти за пріоритетними напря­мами науково-технічної діяльності технологічних парків [12].

Спеціальні права запозичення (СПЗ) — міжнародний резерв­ний актив, створений МВФ з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, який являє собою "кошик" із п'яти валют, склад яких переглядається кожні п'ять років. Вартість спеціальних прав запозичення визначається що­денно [4].

Спільне інвестування — діяльність, яка здійснюється в інте­ресах і за рахунок засновників та учасників інвестиційного фонду шляхом випуску інвестиційних сертифікатів та про­ведення комерційної діяльності з цінними паперами [17].

Спільне підприємство — підприємство, що створюється для виконання інвестиційних та інноваційних проектів, одним із засновників якого є технологічний парк, а іншими — ре­зиденти чи нерезиденти, внесок яких до статутного фонду становить суму в національній валюті, еквівалентну не мен­ше: для резидентів — 50 000 дол. СІЛА; для нерезидентів — 100 000 дол. США [12].

Ставки рефінансування Національного банку України — ви­ражена у відсотках плата за кредити, що надаються комер­ційним банкам, яка встановлюється Національним банком України з метою впливу на грошовий оборот та кредиту-

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

293

вання. Національним банком України встановлюються об­лікова та ломбардна процентні ставки [4].

Стягувач — державні виконавці, податкові органи та підприєм­ства (що здійснюють примусове списання (стягнення) кош­тів на підставі визнаних претензій), які на підставі доку­ментів та у випадках, визначених чинним законодавством України, мають право оформляти й подавати в банк розра­хункові документи на примусове списання (стягнення) кош­тів з рахунків платників [15].

Суб'єктами (інвесторами і учасниками) інвестиційної діяль­ності можуть бути громадяни і юридичні особи України та іноземних держав, а також держави [13].

Суб'єкт банкрутства (банкрут) — боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена ар­бітражним судом. Суб'єктами банкрутства не можуть бути відокремлені структурні підрозділи юридичної особи (філії, представництва, відділення тощо) [9].

Супровідні документи — документи, подання яких передбаче­не Інструкцією НБУ "Про безготівкові розрахунки в Укра­їні в національній валюті" (листи-відповіді про визнання претензії, претензії тощо) або договором між банком та клі­єнтом [15].

Терміновий торговельний контракт — біржовий контракт, згід­но з яким виконання угод (за поставкою товару та/або спосо­бами встановлення на нього ціни і розрахунками) здійсню­ється у терміни, визначені на певну дату у майбутньому [18].

Технологічний парк — юридична особа або об'єднання на під­ставі договору про спільну діяльність юридичних осіб (учас­ників), головною метою яких є діяльність щодо виконання інвестиційних та інноваційних проектів, виробничого впро­вадження наукоємних розробок, високих технологій та кон­курентоспроможної на світових ринках продукції [12].

Тип цінного папера — додаткова кваліфікація цінних паперів (окремої групи цінних паперів у межах одного випуску, за­реєстрованого до введення в дію Закону України "Про На­ціональну депозитарну систему та особливості електронно­го обігу цінних паперів в Україні"), яка визначає особли­вості щодо переходу прав власності на такі цінні папери (іменні або на пред'явника) [20].

294

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

Товари — матеріальні та нематеріальні активи, а також цін­ні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та по­гашення [1].

Товарна сільськогосподарська продукція — це продукція сільськогосподарського виробництва, призначена для реалі­зації [3].

Товарний дериватив — стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити біржовий товар (крім цінних паперів) на обумовлених стандартних умовах у майбутньо­му. Правила випуску та обігу товарних деривативів уста­новлюються органом, на який покладаються функції регу­лювання товарного біржового ринку [1].

Товарний кредит — товари, які передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним чи фізичним осо­бам на умовах угоди, що передбачає відстрочення кінцевого розрахунку на визначений строк та під процент.

Товарний кредит передбачає передання права власності на товари (результати робіт, послуг) покупцю (замовнику) у момент підписання договору або в момент фізичного отри­мання товарів (робіт, послуг) таким покупцем (замовни­ком), незалежно від часу погашення заборгованості [1].

Торгівля векселями — здійснення банком цивільно-правових угод з векселями, які передбачають внесення грошової ком­пенсації проти їх поставки новому власнику на підставі дого­ворів доручення чи комісії за рахунок клієнтів (брокерська діяльність) або від власного імені та за власний рахунок з ме­тою перепродажу третім особам (дилерська діяльність) [16].

Торгівля у розстрочку — господарська операція, яка передба­чає продаж резидентом або нерезидентом товарів фізич­ним чи юридичним особам на умовах розстрочення кінце­вого розрахунку, на визначений строк та під процент.

Торгівля у розстрочку передбачає передачу товарів у роз­порядження покупця в момент здійснення першого внеску (завдатку) з передачею права власності на такі товари після кінцевого розрахунку [1].

Торгівля цінними паперами і деривативами — це:

будь-які операції з придбання або продажу цінних па­перів чи фондових деривативів торговцями цінними папе-

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

295

рами, чий статус встановлюється відповідним законодав­ством про цінні папери і фондовий ринок;

будь-які операції з придбання або продажу товарних де-ривативів членами товарних бірж, чий статус встановлюєть­ся законодавством про товарні біржі;

будь-які операції з купівлі та продажу цінних паперів осо­бами, які не мають статусу торговців цінними паперами [1].

Торговельно-інформаційна система — юридична особа, яка здійснює діяльність з організації торгівлі на позабіржовому ринку та володіє або управляє електронно-торговельною ін­формаційною мережею або іншою системою засобів, що на­дає можливість обміну пропозиціями купівлі та продажу цінних паперів [18].

Транснаціональна промислово-фінансова група — промис­лово-фінансова група, до складу учасників якої входять укра­їнські та іноземні юридичні особи [8].

Трасант — векселедавець переказного векселя [16].

Трасат — особа, яка зазначена як платник за переказним век­селем [16].

Трасування — видача переказного векселя на трасата [16].

Тратта — переказний вексель відносно трасата (акцептанта). Використовується як синонім переказного векселя [16].

Уповноважена особа — фізична або юридична особа, якій влас­ник рахунка надає повноваження щодо отримання інфор­мації із системи реєстру, внесення змін до системи реєстру, участі в загальних зборах емітента, отримання доходів за цінними паперами тощо. Обсяг повноважень уповноваже­ної особи визначається довіреністю, виданою на її ім'я влас­ником особового рахунка, або іншими документами, визна­ченими чинним законодавством [20].

Уповноважена особа (особи) ініціаторів створення промис­лово-фінансової групи — фізична особа (особи), яка має у встановленому порядку оформлене доручення ініціаторів представляти в Кабінеті Міністрів України проект створен­ня промислово-фінансової групи [8].

Уповноважений на зберігання — юридична особа, яка забез­печує зберігання документів системи реєстру емітента без права внесення до неї змін у разі, з одного боку, — відмови

296

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

реєстратора від ведення реєстру або неможливості здійснення ним цього виду діяльності, а з другого боку, — усунення емітента від забезпечення передачі реєстру новому реєстро-утримувачу, визначеному в порядку, установленому Поло­женням "Про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів" [20].

Установа банку — зареєстрований відокремлений підрозділ банку, який не має статусу юридичної особи (регіональне управління, обласна чи міська дирекція, філія, відділення), включаючи іноземну філію [16].

Учасники безготівкових розрахунків — банки та їх філії, під­приємства, фізичні особи, з рахунків яких списуються або на рахунки яких зараховуються кошти [15].

Учасники провадження у справі про банкрутство — сторони, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий са­нацією, ліквідатор), власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, а також у випадках, перед­бачених Законом "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", інші особи, які бе­руть участь у провадженні у справі про банкрутство, Фонд державного майна України, державний орган з питань бан­крутства, представник органу місцевого самоврядування, представник працівників боржника [9].

Учасники ринків фінансових послуг — юридичні особи та фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які відповідно до закону мають право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг на території України, та спожи­вачі таких послуг [10].

Учасники технологічного парку — об'єднання юридичних осіб — суб'єкти наукової, науково-технічної діяльності та підприємницької діяльності, що уклали в порядку, встанов­леному Кабінетом Міністрів України, договори про спільну діяльність щодо виконання інвестиційних та інноваційних проектів [12].

Учасник промислово-фінансової групи — підприємство, банк або інша наукова чи проектна установа, організація, ство­рені згідно з законодавством України, чи іноземна юридич­на особа, що входить до складу промислово-фінансової гру­пи, виробляє проміжну продукцію промислово-фінансової

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

297

групи або надає банківські та інші послуги учасникам і го­ловному підприємству промислово-фінансової групи і має на меті отримання прибутку [8].

Факторинг — операція з переуступки першим кредитором прав вимоги боргу третьої особи другому кредитору з попе­редньою або наступною компенсацією вартості такого боргу першому кредитору [2].

Фіксований сільськогосподарський податок — це податок, який не змінюється протягом визначеного Законом "Про фіксований сільськогосподарський податок" терміну і справ­ляється з одиниці земельної площі [3].

Фінансова інвестиція — це господарська операція, яка перед­бачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, дери-вативів та інших фінансових інструментів. Фінансові інве­стиції поділяються на прямі та портфельні [1].

Фінансова послуга — операції з фінансовими активами, що здійснюються в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законо­давством, — і за рахунок залучених від інших осіб фінансо­вих активів, з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів [10].

Фінансова установа — юридична особа, яка відповідно до за­кону надає одну чи декілька фінансових послуг та яка вне­сена до відповідного реєстру у порядку, встановленому за­коном. До фінансових установ належать банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, стра­хові компанії, установи накопичувального пенсійного забез­печення, інвестиційні фонди і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінан­сових послуг [10].

Фінансовий інструмент — цінний папір або оформлений від­повідно до вимог законодавства документ, який підтверджує право власності на цінні папери або їх похідні, валютні цін­ності, придбання (поставку) в певний строк цінних паперів або валютних цінностей та інші види фінансових активів, вільний обіг яких не заборонений чи не обмежений законо­давством [18].

Фінансовий кредит — 1) кошти, які надаються у позику юри­дичній або фізичній особі на визначений строк та під про-

298

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

цент [10]; 2) кошти, які надаються банком-резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згід­но із законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають статус небанків-ських фінансових установ, згідно з відповідним законодав­ством у позику юридичній або фізичній особі на визначений строк, для цільового використання та під процент. Правила надання фінансових кредитів встановлюються Національ­ним банком України (стосовно банківських кредитів), а та­кож Кабінетом Міністрів України (стосовно небанківських фінансових організацій) відповідно до законодавства [1].

Фінансовий лізинг (оренда) — господарська операція фізич­ної чи юридичної особи, що передбачає придбання орендо­давцем за замовленням орендаря основних фондів з по­дальшим їх переданням у користування орендарю на строк, що не перевищує строку повної амортизації таких основних фондів з обов'язковою подальшою передачею права власно­сті на такі основні фонди орендарю.

Витрати орендодавця на купівлю об'єктів фінансового лізингу не включаються до складу валових витрат або до складу основних фондів такого орендодавця.

Основні фонди, передані у фінансовий лізинг, включають­ся до складу основних фондів орендаря [1].

Фінансові активи — кошти, цінні папери, боргові зобов'язан­ня та право вимоги боргу, що не віднесені до цінних па­перів [10].

Фінансово-кредитна установа — юридична особа, яка прово­дить одну або кілька операцій, що можуть виконуватися банками, за винятком залучення вкладів від населення [4].

Фондовий дериватив — стандартний документ, який засвідчує право продати та/або купити цінний папір на обумовлених умовах у майбутньому. Правила випуску та обігу фондових деривативів встановлюються державним органом, на який по­кладаються функції регулювання ринку цінних паперів [1].

Форвардний контракт — стандартний документ, який засвід­чує зобов'язання особи придбати (продати) цінні папери, то­вари або кошти у визначений час та на визначених умовах у майбутньому, з фіксацією цін такого продажу під час укла­дення такого форвардного контракту.

Терміни фінансово-інвестиційної сфери

299

При цьому будь-яка сторона форвардного контракту має право відмовитися від його виконання виключно за наяв­ності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визна­чених цивільним законодавством.

Претензії щодо невиконання або неналежного виконан­ня форвардного контракту можуть пред'являтися виключ­но до емітента такого форвардного контракту.

Продавець форвардного контракту не може передати (про­дати) зобов'язання за цим контрактом іншим особам без згоди покупця форвардного контракту.

Покупець форвардного контракту має право без пого­дження з іншою стороною контракту в будь-який момент до закінчення строку дії (ліквідації) форвардного контрак­ту продати такий контракт будь-якій іншій особі, включаю­чи продавця такого форвардного контракту [1].

Форми здійснення іноземних інвестицій. Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах: часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств; створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокрем­лених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбан­ня у власність діючих підприємств повністю; придбання не забороненого законами України нерухомого чи рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення, облад­нання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шля­хом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів; при­дбання самостійно чи за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використан­ня природних ресурсів на території України; придбання ін­ших майнових прав; господарської (підприємницької) діяль­ності на основі угод про розподіл продукції; в інших фор­мах, які не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб'єкта­ми господарської діяльності України [14].

Ф'ючерсний контракт — стандартний документ, який засвід­чує зобов'язання придбати (продати) цінні папери, товари або кошти у визначений час та на визначених умовах у май-

300

бутньому, з фіксацією цін на момент виконання зобов'язань сторонами контракту.

При цьому будь-яка сторона ф'ючерсного контракту має право відмовитися від його виконання виключно за наяв­ності згоди іншої сторони контракту або у випадках, визна­чених цивільним законодавством.

Покупець ф'ючерсного контракту має право продати такий контракт протягом строку його дії іншим особам без пого­дження умов такого продажу з продавцем контракту [1].

Цінний папір — документ, що засвідчує право володіння або відносини позики та відповідає вимогам, установленим за­конодавством про цінні папери [1].

Цінні папери — грошові документи, що засвідчують право во­лодіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбача­ють, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам [6].

Цінні папери Інституту спільного інвестування —.акції кор­поративного інвестиційного фонду та інвестиційні сертифі­кати пайового інвестиційного фонду [11].

Цінова стабільність — утримання системи цін на певному рівні шляхом підтримки стабільного курсу грошової оди­ниці України [4].

Чекодавець — підприємство або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чека та підписує його [15].

Чекодержатель — підприємство або фізична особа, яка є одер­жувачем коштів за чеком [15].

Чисті активи інвестиційного фонду — величина, яка визнача­ється як різниця між сумою активів і розміром пасивів інве­стиційного фонду з урахуванням їх ринкової вартості [17].

Член фондової біржі — юридична особа, яка володіє біржо­вим місцем як засновник або акціонер біржі й має право укладати угоди від свого імені [18].

Штрафна санкція (штраф) — плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законами [9].

301

<< | >>
Источник: Борщ Л.М.. Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи. 2002

Еще по теме Терміни фінансово-інвестиційної сфери:

 1. ТЕРМІНИ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНСЬКОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ
 2. Стаття 74. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року
 3. 5.2. Основні напрямки інвестиційної стратегії
 4. 3.1. Публічна служба: сфери функціонування та сутність
 5. Розділ 5 АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ
 6. Інформація щодо сфери діяльності АТ.
 7. 5.4 Законодавство про фінансовий моніторинг
 8. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 9. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 10. Фінансова система, структура і принципи її побудови
 11. 7.3 Апарат фінансових обчислень
 12. Тема 10. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСНОВНІ СФЕРИ ОСОБИСТОСТІ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИВЧЕННЯ