<<
>>

Реорганизация местных органов государственной власти в белорусских губерниях в ходе крестьянской реформы 1861 года

Пасля рэформы 1861 г. адбыліся значныя змены ў мясцовых органах дзяржаўнага кіравання і самакіравання. У дапаўненне да старога дзяржаўнага паліцэйскага апарату ствараліся новыя органы ўлады і пасады: у губернях — гу-бернскія па сялянскіх справах установы («прнсутствня»); у паветах— міравыя пасрэднікі і павятовыя міравыя з'езды, з 1874 г.

— павятовыя па сялянскіх справах установы і з 1889 г. — земскія ўчастковыя начальнікі і іх павятовыя з'ез-ды; у валасцях — валасныя сходы, валасны старшыня, ва-ласное праўленне, валасны сялянскі суд; у вёсках — сельс-кі сход, сельскі старастат.

Губернскія па сялянскіх справах установы разглядалі скаргі на дзейнасць міравых пасрэднікаў і іх павятовых з'ездаў, кан-тралявалі пагадненні паміж памешчыкамі і сялянамі аб зямельных надзелах, а таксама вырашалі іншыя пытанні, якія тычыліся ажыццяўлення рэформы.

У кожным павеце назначаліся тры — пяць участковых міравых пасрэднікаў, якія займаліся правядзеннем рэфор-мы ў жыццё. Пасрэднікамі маглі быць дваране, якія мелі не менш 500 дзесяцін зямлі або 150 дзесяцін зямлі і дып-лом аб заканчэнні навучальнай установы з правам на чын XII класа. Яны прызначаліся губернатарамі і зацвярджаліся Сенатам. Галоўныя функцыі, якія выконвалі міравыя пас-рэднікі, — складанне і зацвярджэнне ўстаўных грамат аб умовах землеўпарадкавання паміж памешчыкамі і сялянамі, разгляд спрэчак паміж імі, а таксама скаргаў на валасных службовых асоб. У іх кампетэнцыі былі і некаторыя судова-паліцэйскія справы (аб патравах, парубках лесу і інш.).

У састаў павятовага з 'езда міравых пасрэднікаў уваходзілі міравыя пасрэднікі павета, павятовы прадвадзіцель (стар-шыня) і прызначаны губернатарам чыноўнік. ПавятовЫ з'езд разглядаў скаргі на рашэнні міравых пасрэднікаў.

26.

<< | >>
Источник: История государства и права Беларуси. Шпаргалка 2017. 2017

Еще по теме Реорганизация местных органов государственной власти в белорусских губерниях в ходе крестьянской реформы 1861 года:

 1. Отмена крепостного права в белорусских губерниях в результате крестьянской реформы 1861 года
 2. Особенности проведения земской реформы 1864 года в белорусских губерниях
 3. Особенности проведения судебной реформы 1864 года в белорусских губерниях
 4. Образование органов государственной власти в западных областях Белорусской ССР в соответствии с конституцией 1937 года
 5. Образование Литовско-Белорусской Советской Республики и формирование высших органов государственной и партийной власти Литовско-Белорусской ССР
 6. POCT РЕВОЛЮЦИОННОГО И НАЦИОНАЛЬНО- ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ B НАЦИОНАЛЬНЫХ РАЙОНАХ РОССИИ. РЕФОРМЫ 1861 — 1874 гг. КРЕСТЬЯНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 1861 г.
 7. Проведение аграрной реформы П.А. Столыпина в белорусских губерниях в начале XX века
 8. Система местных органов власти в западных губерниях Российской Империи во второй половине XVIII в. – первой половине XIX века
 9. Организация и деятельность волостных судов по крестьянской реформе 1861 г.
 10. § 2. Основания и формы участия в гражданском процессе органов государственной власти, органов местного самоуправления
 11. Деятельность органов советской власти по образованию национальной белорусской государственности
 12. 1.3 Определение места и роли региональных и местных органов власти в государственном механизме при реализации принципа разделения властей
 13. § 1. Правовая природа участия в гражданском процессе органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан, защищающих права, свободы и законные интересы других лиц
 14. 16.1 Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления