<<
>>

Структура системи права

Структура права є відображенням внутрішньої будови права і зв'язків між його елементами. Вона передбачає визначення її базового нормативного елемента - правової норми, врахування предмета правового регулювання, що в сукупності з методом, а також принципами та інтересами об'єднує ці норми в основні групи - інститути права, під- галузі права, галузі права, підсистеми права.

Визначальну роль у формуванні й функціонуванні структури системи права відіграє людське начало суб'єкта права.

Отже, систему права складають такі елементи.

1. Суб'єкт права - конструкція, що уособлює людське начало в системі права, є її первинним (вихідним) елементом, що об'єднує (синтезує) індивідуально-особистісне з безособистісним, формально-юридичним у ній.

2. Норма права - первинний структурний елемент системи права, спрямований на регулювання типових суспільних відносин. Узгодженість, взаємопов'язаність, поділ і групування правових норм у системі права зумовлені, з одного боку, структурою предмета регулювання (суспільними відносинами), а з іншого - прагненням суб'єкта (законодавця) ефективно врегулювати ці відносини правовими засобами.

3. Інститут права - це виокремлена група норм права, які регулюють певний вид однорідних суспільних відносин. Інститут права є базовим рівнем поєднання правових норм (наприклад, йдеться про інститут покарання в кримінальному праві, інститут застави в цивільному праві, інститут виборів у конституційному праві).

Інститут права характеризується тим, що він: а) регулює певний вид однорідних суспільних відносин; б) становить собою певну сукупність норм, яка є відносно автономною у складі галузі права; в) забезпечує цілісне, відносно завершене правове регулювання певного соціального феномена (тобто має певну автономію); г) має загальну мету, основну ідею (принципи); д) використовує специфічні поняття та юридичні конструкції.

Інститути права можуть бути класифіковані за різними критеріями:

• за предметом правового регулювання вони поділяються на інститути конституційного, цивільного, кримінального, адміністративного, процесуального та інших галузей права;

• за своєю структурою інститути поділяються на складні, тобто ті, що складаються з субінститутів (наприклад, інститут застави, який має у складі субінститут іпотеки), та прості, які субінститутів не містять (наприклад, інститут необхідної оборони);

• за змістом суспільних відносин інститути права поділяються на матеріальні (наприклад, інститут підряду) та процесуальні (наприклад, інститут звільнення від кримінальної відповідальності);

• за функціями, які інститути виконують у правовому регулюванні, вони поділяються на регулятивні (інститут купівлі-продажу) та охоронні (інститут звільнення від адміністративної відповідальності).

4. Підгалузь права - об'єднання взаємопов'язаних інститутів, що формується в межах однієї галузі права. Підгалузь характеризується наявністю спільних принципів, способів регулювання, специфікою норм, що входять до її складу. Наприклад, у конституційному праві виокремлюють виборче, парламентське право та ін.; у цивільному праві - речове, зобов'язальне право та ін.; у фінансовому праві - бюджетне, податкове, банківське право. Галузі права, для яких характерні тісна консолідація, компактність змісту, не мають у своєму складі підгалузей права (наприклад, кримінальне процесуальне право).

5. Галузь права - це відокремлена сукупність норм права, що регулюють якісно однорідну сферу суспільних відносин за допомогою певних методів.

Аналіз галузей права підкреслює такі її властивості: а) галузь є центральною ланкою системи права; б) галузь права становить собою юридичну цілісність, тобто таку сукупність норм, що зосереджені у взаємопов'язаних правових інститутах і забезпечують регулювання, стабільність цілої сфери життєдіяльності суспільства; в) вона є відносно замкнутою, автономною підсистемою правового регулювання. Головне її призначення - забезпечити стосовно певної галузі суспільних відносин особливий правовий режим, який визначається власними галузевими принципами, специфічним правовим статусом суб'єктів певної галузі, особливим порядком встановлення та реалізації прав і обов'язків, відповідною комбінацією способів, методів та типів правового регулювання, специфічними санкціями та обмеженнями; г) наявність галузевого понятійного апарату; д) основними критеріями для виокремлення галузі права є предмет і метод правового регулювання.

Галузі права можна поділити на такі види:

• фундаментальні (профілюючі), до яких традиційно належать конституційне, адміністративне, цивільне, цивільне процесуальне, кримінальне, кримінальне процесуальне право. Вони є юридично первісними, концентрують головні правові режими, галузеві методи правового регулювання;

• спеціальні, які виникли шляхом відокремлення від фундаментальних галузей і в яких головні правові режими модифіковано, пристосовано до особливих сфер життя суспільства (трудове, земельне, житлове, сімейне, кримінально-виконавче право та ін.).

6. Підсистема права - це інтегрована принципами, завданнями і функціями, зумовлена характером інтересів сукупність інститутів і галузей права, які регулюють комплекс суспільних відносин за допомогою подібних методів правового регулювання. Такими підсистемами права є приватне і публічне право, процесуальне і матеріальне право, регулятивне та охоронне право.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Структура системи права:

 1. Место корпоративного права в системе и структуре права
 2. § 1. Понятие и структура системы права
 3. 1. Системы норм права: понятие и структура
 4. Система права: понятие, структура
 5. Понятие и структура системы права
 6. § 1. Понятие и структура системы права
 7. Глава четырнадцатая. СИСТЕМА И СТРУКТУРА ПРАВА
 8. 33. Правовая система общества: понятие и структура. Соотношение права и правовой системы
 9. Тема 13. Система права СИСТЕМА ПРАВА – это объективно обусловленное разделение права на элементы (отрасли, подотрасли, институты и нормы), взаимосвязанные между собой 1. Понятие и структурные элементы системы права
 10. 11. Система права: понятие, структурные элементы. Система права и система законодательства.
 11. ГЛАВА 8. СИСТЕМА ПРАВА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ. СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА АКОНОДАТЕЛЬСТВА
 12. Раздел I. Жилищное право в системе российского права и законодательства Глава 1. Понятие жилищного права и его место в системе российского права
 13. Тема 23 СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА КАК СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
 14. 2.Структура политической системы общества. В политической системе, исходя из элементного состава, выделяют пять подсистем:
 15. ЧЕТВЕРТА ЧАСТИНА СУЧАСНІ ПРАВОВІ СИСТЕМИ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАННЯ. ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА СІМ'Ї НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВОВИХ СИСТЕМ. МІСЦЕ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ • • УКРАЇНИ СЕРЕД НИХ
 16. 8.Сущность и основные черты обычного права.Древние право.Памятники писанного права.Отраслевые нормы права. Судебная система.
 17. Тема 2. ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ИСТОЧНИКИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 2.1. Понятие, структура и виды норм права
 18. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ НОРМ ПРАВА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОГО ПРАВА
 19. § 1. Понятие избирательной системы. Структура избирательной системы Швейцарской Конфедерации