<<
>>

Акти застосування норм права, їх види

Акт застосування норм права - це правовий акт, у якому закріплюється індивідуальне рішення суб'єкта правозастосування у конкретній справі.

Основними ознаками акта правозастосування права є такі:

1) він є одним із видів правових актів, що спрямований на індивідуально-правове регулювання суспільних відносин, забезпечення реалізації норм права.

Він підсилює авторитетність норм права у конкретних життєвих ситуаціях, підтверджує права й обов'язки певних осіб, а в разі необхідності конкретизує, додатково визначає їхній зміст. Закріплюючи індивідуально-правове рішення, фіксуючи результат застосування норм права, він становить собою зовнішню форму правозастосовноїпрактики;

2) на відміну від нормативно-правового акта, має персоніфікований характер, тобто адресований конкретним особам, фіксує їхні суб'єктивні права та обов'язки, а також вичерпується виконанням. У зв'язку з цим акт правозастосування нерідко визначається як ненормативний (індивідуальний) правовий акт;

3) видається лише уповноваженими на це суб'єктами правозастосування за встановленою законом процедурою;

4) як письмовий документ він має певну форму (постанова, указ, наказ, розпорядження тощо), власні реквізити (назву акта, номер, дату, місце прийняття, вказівку на суб'єкта, що його затвердив, підпис та посаду особи, яка підписала акт), а також структуру (в класичному варіанті - вступна, описова, мотивувальна і резолютивна частини).

Класифікація актів застосування норм права здійснюється за різноманітними підставами:

1) за суб'єктом прийняття: акти органів законодавчої, виконавчої та судової влади, глави держави, органів місцевого самоврядування та ін.;

2) за формою акта: укази, постанови, розпорядження, накази, ухвали, подання, вироки, рішення та ін.;

3) за характером правового впливу: регулятивні та охоронні;

4) за юридичним значенням: акти, що містять остаточне рішення в юридичній справі (вирок суду, указ про нагородження), та акти, що забезпечують прийняття основних актів (ухвала суду про відкладення розгляду справи);

5) за характером юридичних наслідків: акти, що встановлюють, змінюють, припиняють, констатують, відновлюють суб'єктивні права й обов'язки та ін.

14.7.

<< | >>
Источник: М.І. Козюбра та інші. Загальна теорія права: Підручник / За заг. ред. М.І. Козюбри. - К.,2015. - 392 с.. 2015

Еще по теме Акти застосування норм права, їх види:

 1. Ста,дії застосування норм права
 2. Застосування норм права та його особливості. Ознаки правозастосовної діяльності
 3. Види норм права
 4. Фіксація та застосування принципів права
 5. Створення, застосування й дотримання права
 6. РЕАЛІЗАЦІЯ I ЗАСТОСУВАННЯ HOPM ПРАВА
 7. § 5. Застосування вексельного права в кооперації
 8. 2.3. Соотношение норм права и норм морали
 9. СТРУКТУРА НОРМ ПРАВА (НОРМ - ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ)
 10. Джерела корпоративного права та їх види.
 11. Понятие и виды форм внешнего выражения норм права. Систематизация форм внешнего выражения норм права
 12. 3.4. Происхождение права. Право как регулятор общественных отношений. Способы (пути) формирования права. Отличие права от социальных норм первобытного общества
 13. §1. Поняття та види джерел римського приватного права
 14. §4. Види права власності
 15. Тема 2. ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ИСТОЧНИКИ РОССИЙСКОГО ПРАВА 2.1. Понятие, структура и виды норм права
 16. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ НОРМ ПРАВА В ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЯХ РОССИЙСКОГО ПРАВА
 17. Тема 22 ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ. ПРИЕМВІ (СПОСОБЫ) ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ НОРМ ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
 18. § 4. Внутрішньокооперативні акти в системі кооперації
 19. § 3. Підзаконні нормативні акти про кооперацію
 20. Тема 18. Реализация норм права