<<
>>

3. Зміна масштабу виробництва

Важливою задачею для підприємств в довгостроковому періоді є вибір необхідного масштабу обсягу виробництва фірми. Для рішення цієї задачі необхідно знати залежність приросту обсягу випуску продукції від збільшення факторів виробництва.

Ця залежність характеризується поняттям ефекту масштабу виробництва. Розрізняють: позитивний ефект масштабу; постійний ефект масштабу; негативний ефект масштабу.

Позитивний ефект масштабу – це така ситуація, коли при n-кратному збільшенні факторів виробництва обсяг випуску продукції збільшується більш ніж у n разів (відрізок ВС на рис. 8.8).

Постійний ефект масштабу – це така ситуація, коли n-кратне збільшення факторів виробництва викликає n-кратне збільшення обсягу випуску продукції (відрізок АD). Негативний ефект масштабу – це така ситуація, коли n-кратне збільшення факторів виробництва приводить до збільшення обсягу випуску продукції менш ніж у n разів (відрізок DР).

У будь-якім виробництві може виникати позитивний, постійний і негативний ефект масштабу.


Рисунок 8.8 – Ефект масштабу виробництва

Основні поняття

Закон спадної граничної продуктивності law of diminishing returns
Сукупний, граничний, середній продукт total, marginal, average product
Позитивний ефект масштабу economies of scale
Негативний ефект масштабу diseconomies of scale
Постійний ефект масштабу constant returns of scale
Короткостроковий та довгостроковий період short run and long run
Гранична норма технологічного заміщення marginal rate of technical substitution
Ізокванта isoquant
Карта ізоквант isoquant map
Ізокоста isocost line

Практикум

Вправа 1. Знайдіть правильну відповідь

1. Закон спадної граничної продуктивності діє:

а) при пропорційному зростанні всіх ресурсів;

б) за умов, що запас усіх ресурсів виробника необмежено в короткостроковому періоді;

в) за умов, що не змінюються витрати принаймні одного фактору;

г) при необмеженості трудових ресурсів.

2. Ізокванта – це крива, що ілюструє:

а) всі співвідношення факторів, використання яких дає однаковий обсяг випуску продукції;

б) граничний продукт;

в) різні обсяги продукту, які можна зробити при заданих кількостях ресурсів;

г) середній продукт.

3. Виробнича функція показує:

а) які витрати потрібно здійснити на той чи інший обсяг випуску;

б) найбільш вигідний для фірми випуск при заданих цінах на ресурси;

в) максимальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні сполучення ресурсів;

г) мінімальну кількість продукту, яку можна одержати, використовуючи різні сполучення ресурсів.

4. Сукупний продукт досягає максимального рівня, коли:

а) середній продукт дорівнює нулю; в) граничний продукт більше нуля;

б) граничний продукт дорівнює нулю; г) середній продукт більше нуля.

5. Заміщення одного ресурсу іншим за умов незмінності обсягу виробництва відбувається:

а) при русі по одній ізокванті;

б) при переході з однієї ізокванті на іншу;

в) тільки у випадку спадної продуктивності;

г) немає правильної відповіді.

6. Гранична норма технічного заміщення праці капіталом дорівнює 2. Для забезпечення обсягу виробництва продукції незмінним при скороченні використання праці на 4 одиниці, необхідно збільшити використання капіталу:

а) на 1/2 одиниці; в) на 8 одиниць;

б) на 2 одиниці; г) необхідна додаткова інформація.

Вправа 2. Знайдіть правильні відповіді

1. Ізокванта має:

а) негативний нахил; в) вгнутість до початку координат;

б) випуклість до початку координат; г) немає вірних відповідей.

2. Залежність приросту обсягу випуску продукції від збільшення факторів виробництва характеризується поняттям:

а) позитивний ефект масштабу; в) негативний ефект масштабу;

б) постійний ефект масштабу; г) немає вірних відповідей.

3. В довгостроковому періоді фактори виробництва мають наступний характер:

а) труд постійний; в) капітал постійний;

б) труд змінний; г) капітал змінний.

4. У будь-якім виробництві може виникати:

а) позитивний ефект масштабу; в) негативний ефект масштабу;

б) постійний ефект масштабу; г) немає вірних відповідей.

Вправа 3. Виконайте завдання

1. Заповніть пропуски в наступній таблиці:

Кількість одиниць праці L Сукупний продукт ТР Граничний продукт МР Середній

продукт АР

1 4
2 7
3 8
4 1
5 3,2

2. Використовуючи наявні дані, визначте граничний продукт праці і середній продукт праці. Побудуйте криві сукупного, граничного і середнього продукту. При якій кількості праці крива МР перетне криву АР? Яку економічну закономірність відбивають ці графіки?

L ТР МР АР
1 0
2 250
3 700
4 1120
5 1460
6 1670
7 1700
8 1690
3. Використовуючи наступні дані, доведіть, що закон спадної граничної продуктивності діє в даному випадку. (Інші фактори передбачаються незмінними).
Витрати робочого часу 0 1 2 3 4 5 6 7
Сукупний продукт 0 1 3,5 8,5 15 19 21 22,5
Граничний продукт

Накресліть два графіки, на одному з яких зображений сукупний продукт, на іншому – граничний продукт.

4. Використовуючи наступні дані, дайте відповіді на питання:

L K Q
А

Б

В

Г

40

60

120

180

20

30

60

90

200

400

800

880

Визначте ефект масштабу при переході від технології А к Б, від Б к В, від В к Г. Нарисуйте карту ізоквант.

Література

1. Ивашковский С.Н. Микроэкономика: Учебник. – М., 1998. – Гл. 6.
2. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика. – Харьков, 1993. – Гл. 5.
3. Макконннел К.Р., Брю С.Л. Экономикс. – М.: Республика, 1999. – Гл.22.
4. Микро-, макроэкономика. Практикум. Задачи, тесты, ситуации. – СПб., 1994. – Гл. 7.
5. Микроэкономика/ Под ред. Е.Б.Яковлевой. – М., 1997. – Гл. 3.
6. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М., 2002. – Гл. 5.

<< | >>
Источник: С.І. Архієреєва, Н.Б.Решетняк. КУРС ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ. 2007

Еще по теме 3. Зміна масштабу виробництва:

 1. Вибір фірмою технологічно ефективних способів виробництва. Ізокванта. Заміна факторів виробництва
 2. 13. Вибір конкурентною фірмою оптимального обсягу виробництва. Короткострокова крива пропонування. Вибір фірмою технологічно та економічно ефективного способу виробництва у довгостроковому періоді
 3. § 2. Зміна розміру статутного капіталу
 4. § 4. Зміна складу учасників командитного товариства
 5. Розділ 13. Скасування, зміна та визнання рішення недійсним
 6. Витрати виробництва
 7. 1. Сутність і структура суспільного виробництва
 8. 6.2. Оптимальний вибір і зміна ціни. Крива індивіду­ального попиту
 9. § 4. Эффект масштаба
 10. Виробництво та виробнича функція
 11. 2. Фактори суспільного виробництва
 12. 4. Издержки и масштаб производства
 13. 3. Економічна ефективність виробництва та її показники
 14. Переміщення факторів виробництва
 15. Упражнения на «масштаб» общения