<<
>>

Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

Після того, як первинне розміщення акцій буде завершене, засновники повинні провести установчі збори (див . розділ 3.4) . Крім інших питань, на установчих зборах необхідно затвердити результати розміщення акцій, які викладаються у звіті про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

Після затвердження зазначеного звіту установчими зборами засновники товариства можуть подавати документи для державної реєстрації акціонерного товариства в органах державної реєстрації .

Після державної реєстрації акціонерного товариства, але не пізніше 60 календарних днів від дати такої реєстрації, необхідно подати звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій на реєстрацію до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Для такої реєстрації подають такий пакет документів:

Документи, що подаються для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій

• Заява про реєстрацію звіту про результати розміщення акцій (зразок дивись 1.1 . П)Додаток II: ) .

• Рішення установчих зборів щодо затвердження статуту товариства із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення, що оформлено протоколом або витягом з протоколу установчих зборів, які мають бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом керівника й печаткою товариства (у разі подання протоколу він повинен бути засвідчений підписами голови та секретаря зборів) .

• Рішення установчих зборів щодо затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій із зазначенням кількості та відсотка голосів засновників, які голосували за прийняття такого рішення, що оформлено протоколом або випискою з протоколу установчих зборів, які повинні бути пронумеровані, прошнуровані та засвідчені підписом керівника і печаткою товариства (в разі подання протоколу він повинен бути засвідчений підписами голови та секретаря зборів) .

34

• Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій (шаблон дивись 1.1 . П)Додаток III: ) . Звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій подається у двох примірниках і повинен бути засвідчений підписами голови й секретаря установчих зборів, підписом керівника та печаткою товариства, підписом і печаткою аудитора (аудиторської фірми) .

• Зареєстрований в органах державної реєстрації статут товариства чи його нотаріально засвідчена копія .

• Проміжна фінансова звітність за звітний період, що передував кварталу, в якому подаються документи для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій, у складі балансу та звіту про фінансові результати, засвідчених підписами й печатками емітента та аудитора (аудиторської фірми), а також висновок аудитора (аудиторської фірми) .

• Довідка, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства, яка свідчить про повну оплату акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, з переліком внесків, унесених в оплату за акції, номерів та дат платіжних документів (у разі оплати акцій грошовими коштами), актів приймання- передавання або інших документів, що підтверджують оплату акцій (у разі оплати акцій негрошовими коштами), з наданням засвідчених копій документів, які підтверджують оплату.

• Копія свідоцтва про державну реєстрацію товариства, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства, або його нотаріально засвідчена копія.

• Копія звіту про оцінку майна (акта оцінки майна), засвідчена підписом керівника та печаткою товариства, яка подається, якщо до статутного капіталу товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), для визначення вартості внесків засновників товариства.

• У разі внесення до статутного капіталу товариства цінних паперів — копія документа, що підтверджує право власності на цінні папери особи, яка вносить такі цінні папери в оплату за акції (щодо цінних паперів, випущених у документарній формі, — сертифікат цінних паперів /від дати державної реєстрації випуску цінних паперів і до виготовлення бланків сертифікатів цінних паперів — тимчасове свідоцтво про право власності на іменні цінні папери/ та/або витяг з реєстру щодо цінних паперів, випущених у бездокументарній формі, — витяг з рахунку в цінних паперах, засвідчений підписом керівника та печаткою товариства.

35

• У разі внесення до статутного капіталу товариства майнових прав інтелектуальної власності — копія документа, який підтверджує майнове право інтелектуальної власності, засвідчена нотаріально, копії офіційних публікацій про реєстрацію авторського права та/або копії опублікування офіційних відомостей про промислові зразки, та/або копії опублікування офіційних відомостей про знаки для товарів та послуг, та/або копії опублікування офіційних відомостей про винаходи й корисні моделі, засвідчені підписом керівника та печаткою товариства, а в разі, якщо набувач цінних паперів не є творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо), або не є одноосібним творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) — копія (копії) договору (договорів) про передачу майнових прав інтелектуальної власності особі, яка вносить ці права в оплату за цінні папери, та копія публікації в бюлетені відповідної державної установи про реєстрацію цього договору у відповідних державних реєстрах, засвідчена підписом уповноваженої особи та печаткою товариства. Якщо останній власник авторського права отримав його через правонаступництво, замість договору надається копія документа, що згідно з чинним законодавством засвідчує факт пра- вонаступництва, засвідчена підписом керівника та печаткою товариства-

• Копія акта оцінки майна (майнових прав) або звіт про оцінку майна (майнових прав), засвідчений підписом керівника та печаткою товариства, і копія рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна), що здійснена відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», засвідчена підписом керівника та печаткою товариства (подаються у разі, якщо оплата акцій здійснюється цінними паперами та/або майном /майновими правами, в тому числі майновими правами інтелектуальної власності/, для визначення вартості внесків до статутного капіталу товариства) .

Отримавши ці документи, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 14 календарних днів здійснює реєстрацію звіту про результати розміщення акцій або відмовляє в його реєстрації .

У разі відмови на адресу акціонерного товариства мають надіслати відповідне повідомлення із зазначенням причин відмови. Знайте, — законними підставами для відмови вважаються:

• порушення вимог законодавства, пов’язаного з розміщенням акцій;

• невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

• прийняття уповноваженою особою Державної комісії з цінних паперів

та фондового ринку або судом рішення про зупинення розміщення цінних паперів, яке є чинним на дату реєстрації, в порядку, передбаченому законодавством;

• відсутності будь-якого з документів, перелічених вище .

Якщо підставою для відмови слугували недоліки в поданих документах (або відсутність певних документів), ви можете виправити ці недоліки і подати документи для реєстрації звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій повторно .

Якщо Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийме позитивне рішення за наслідками розгляду поданих документів, акціонерному товариству видають:

• зареєстрований звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій, засвідчений уповноваженою на це особою реєстру- вального органу та штампом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» або написом «ЗАРЕЄСТРОВАНО» і печаткою реєструвального органу;

• свідоцтво про реєстрацію випуску акцій.

На цьому створення акціонерного товариства можна вважати завершеним . І якщо створювалось відкрите акціонерне товариство, учасники товариства можуть з цього моменту приймати рішення про продаж своїх акцій або про відкрите (публічне) розміщення нових акцій товариства.

3.4

<< | >>
Источник: Сергій Сегеда, Олександр Татаревський. Що треба знати про акціонерні товариства. 2007

Еще по теме Реєстрація звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій та отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій:

 1. Реєстрація випуску акцій
 2. § 7. Втрата установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства
 3. § 5. Публічне розміщення акцій (відкрита підписка на акції)
 4. Первинне розміщення акцій
 5. СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО НА СПАДЩИНУ ЗА ЗАКОНОМ
 6. Право на отримання інформації про діяльність акціонерного товариства
 7. Стаття 65. Придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій
 8. ♥ В связи с этим вопрос – есть ли у вас планы составить еще какую-нибудь подобную «инструкцию»? Про лекарства, про платные медуслуги вообще? Про какие-нибудь специализированные клиники? Спасибо! (Анита)
 9. §5. Про рецепцію римського приватного права в Україні
 10. Як провести первинну емісію акцій
 11. Реєстрація акціонерів
 12. § 2. Державна реєстрація господарських товариств
 13. г) Християнська церква перейняла від стоїцизму вчення про дві природи людини та про двояке природне право