<<
>>

Право одержувати інформацію про діяльність товариства

Наступним немайновим правом учасників товариств є право одержувати інформацію про діяльність товариства.

Під інформацією слід розуміти документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільстві, державі та навколишньому середовищі.

Відповідно до положень Закону про господарські товариства товариство зобов’язане на вимогу учасника надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти товариства про його діяльність, протоколи загальних зборів учасників. Господарський кодекс України містить відкритий перелік документів, які має надати товариство на вимогу учасника:

• річні баланси;

• звіти про фінансово-господарську діяльність товариства;

• протоколи ревізійної комісії;

• протоколи зборів органів управління товариства.

Учасник господарського товариства, який одержав інформацію про діяльність товариства, зобов’ язаний не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

Реалізація учасником права одержувати інформацію про діяльність товариства дає йому можливість належним чином реалізувати інші права учасника.

Учасник має право вимагати надання йому інформації про діяльність товариства у виконавчого органу товариства. Такий висновок можна зробити на підставі аналізу положень Роз’яснення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.10.02 № 5 «Про порядок застосування п. “г” ст. 10 Закону України “Про господарські товариства”».

Згідно із зазначеним Роз’ясненням для отримання можливості акціонеру ознайомитись з офіційними документами товариства йому необхідно направити до виконавчого органу товариства інформаційний запит (далі — запит).

Запит може бути індивідуальним або колективним, який подається у письмовій формі.

Під запитом щодо надання письмової або усної інформації розуміють звернення акціонера (акціонерів) із вимогою надати письмову або усну інформацію про діяльність товариства.

У запиті повинно бути зазначено прізвище, ім’ я та по батькові акціонера/ів, документ і письмова або усна інформація, яка його цікавить, та адреса, за якою він бажає одержати відповідь.

Термін вивчення та задоволення запиту щодо надання виконавчим органом товариства інформації визначається ст. 33 Закону України від «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 р. № 2657-XII.

Акціонери під час ознайомлення з документами про діяльність товариства згідно зі ст. 35 Закону України «Про інформацію» мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку тощо.

У випадках, коли зобов’язаний суб’єкт не надає інформацію на вимогу акціонера, несвоєчасно надав або ж надав інформацію, що не відповідає дійсності, акціонер має право звернутися за захистом свого порушеного права до суду.

Слід зазначити, що на сьогодні немає єдиного нормативно-правового акта, який би чітко визначав порядок реалізації учасниками права одержувати інформацію про діяльність товариства. Проте є порядок реалізації цього права учасниками окремих видів господарських товариств.

Так, 26 січня 2005 р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку було прийнято Рішення № 27 про схвалення Методичних рекомендацій щодо доступу акціонерів та інших заінтересованих осіб до інформації про акціонерне товариство. Окремі положення щодо надання інформації акціонерам регламентує Закон про акціонерні товариства.

Порядок надання інформації акціонерам регламентований також Принципами корпоративного управління, затвердженими Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.о3 № 571.

Відповідно до принципів корпоративного управління інформація, що розкривається товариством, повинна бути суттєвою та повною. Суттєвою вважається інформація, відсутність або неправильне відображення якої може вплинути на прийняття рішень користувачами цієї інформації. Виходячи з цього товариство зобов’ язане у разі визначення суттєвої інформації враховувати інтереси та потреби користувачів інформації та, не обмежуючись вимогами чинного законодавства, розкривати більш детальну інформацію, яка є важливою і може суттєво вплинути на прийняття користувачами зважених рішень.

Інформація, що розкривається товариством, має бути повною, тобто містити всі дані про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, які можуть вплинути на рішення, що приймаються на її основі. При розкритті інформації товариство не повинно обмежуватися лише фактичними відомостями, а й розкривати обґрунтовані прогнози стосовно майбутніх результатів господарської діяльності та фінансового стану товариства.

Інформація, що розкривається товариством, повинна бути достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про дійсний фінансовий стан товариства та результати його діяльності. Товариство повинно забезпечувати своєчасність розкриття інформації, а також рівний доступ учасникам до інформації, що розкривається.

В установчих або внутрішніх документах господарських товариств можуть бути врегульовані обсяг, склад і способи надання інформації учасникам товариств та іншим заінтересованим особам.

<< | >>
Источник: Мельник О.О.. Корпоративне право: Навчальний посібник. 2009

Еще по теме Право одержувати інформацію про діяльність товариства:

 1. Право на отримання інформації про діяльність акціонерного товариства
 2. Розділ XV. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО
 3. Основна інформація про акції акціонерних товариств
 4. розділ і ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА
 5. Інформація про прогнозовані чинники ризику.
 6. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 7. 5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства
 8. § 6. Договірні відносини в сфері про спільну діяльність кооперативних організацій
 9. Стаття 81. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств та план поділу (виділ, перетворення) акціонерного товариства
 10. Глава 5. Контроль за діяльністю органів товариства
 11. Одним із головних чинників, який впливає на успішну діяльність товариства, є можливість його доступу до інвестиційних ресурсів.
 12. г) Християнська церква перейняла від стоїцизму вчення про дві природи людини та про двояке природне право
 13. Закон України Про акціонерні товариства Зміст документа
 14. § 7. Втрата установчих документів, свідоцтва про державну реєстрацію господарського товариства
 15. Право і забезпечення контролю за діяльністю державної влади
 16. Сергій Сегеда , Олександр Татаревський.. що треба знати про акціонерні товариства., 2007
 17. розділ 5 про ДЕЯКІ ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ
 18. Право на вихід із господарського товариства