Авторское право / Аграрное право / Аграрное право (шпаргалки) / Адвокатура / Административное право (шпаргалки) / Административное право России / Административное право Украины / Административный процесс (шпаргалки) / Арбитражный процесс / Банковское право / Биржевое право Украины / Гражданский процесс / Гражданское право России / Гражданское право Украины / Европейское право / Жилищное право России / Зарубежное конституционное право / Земельное право / Избирательное право России / Инвестиционное право / Исламское право / История государства и права России / Кодексы Украины / Конституционное право (шпаргалки) / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминальная сексология / Криминология / Медицинское право / Международное право / Муниципальное право / Нотариат / Парламентское право / Право собственности / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Предпринимательское право / Прокурорский надзор / Римское право / Семейное право (шпаргалки) / Семейное право Украины / Социальное право / Сравнительное право / Страховое право России / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство в Украине / Таможенное право / Теория государства и права / Теория государства и права Украины / Трудовое право / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Финансовое право (шпаргалки) / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Экологическое право / Юридическая конфликтология / Юридическая логика / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

6.5.1. Вимоги до договорів


Під час здійснення комісійної діяльності за цінними паперами торговці можуть укладати як договори на виконання разового замовлення, так і договори на обслуговування протягом певного терміну (далі - договір на обслуговування).
Договір на виконання разового замовлення укладається торговцем та клієнтом І передбачає виконання операції певного виду з конкретними цінними паперами.
Договір на обслуговування передбачає, ідо торговець протягом певного терміну виконуватиме разові замовлення клієнта. Разове замовлення (далі - замовлення) містить доручення клієнта надати послугу певного виду та виконати певну операцію з конкретними цінними паперами. Таке замовлення складається клієнтом у письмовій формі, підписується ним (його уповноваженою особою), а в разі, якщо клієнтом є юридична особа, також засвідчується його печаткою.
У договорі на виконання разового замовлення обов'язково має бути зазначена.
1. Номер та дату видачі торговцю дозволу на здійснення пильності по випуску та обігу цінних паперів.
2. Вид послуг, які торговець надає клієнту. Посередницькі послуги;
• і купівлі цінних паперів;
• з продажу цінних паперів;
• з обміну цінних паперів;
• інші, передбачені законодавством України.
Договір на разове замовлення може укладатися тільки на один із видів послуг.
3. Опис цінних паперів (у разі, якщо предметом договору є обмін дійних паперів, повинні бути зазначені описи обмінюваних цінних паперів) повинен містити:
• вид цінного папера;
• назву емітента цінного папера;
• номінальну вартість цінного папера (у національній чи іноземній валюті),
4. Умови виконання договору, то містять термін дії замовлення (у разі необхідності) та вид замовлення із зазначеного нижче переліку;
• ринкове замовлення на купівлю (РЗК) - замовлення купити цінні папери за мінімальною ціною;
• ринкове замовлення на продаж (РЗП) - замовлення продати цінні папери іа максимальною ціною;
• лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) замовлення купити цінні папери за ціною, то не перевищує обумовлену;
• лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) замовлення продати шині папери за ціною, шо не нижче ніж обумовлена;
• стоп-замовлення на купівлю (СЗК) цінних паперів замовленні купити цінні папери в той момент. коли ціна досягне обумовленого рівня;
• стоп-замовлення на продаж (СЗП) цінних паперів - замовлення продати шині папери в той момент, коли ціна досягне обумовленої. рівня;
• замовлення на термін (ТЗ) - замовлення, яке ліс протягав встановленою терміну;
• відкрите замовлення (ВЗ) - замовлення, яке діє до моменту виконання або відкликання (відміни),
• інші, передбачені законодавством України.
5 Перелік обов'язків та прав сторін, у точу числі права клієнта в разі невиконання або неналежного виконання торговцем своїх обов'язків по відношенню до клієнта.
6. Положення про канали і порядок передачі інформації та зв'язку між клієнтом і торговцем, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримують зв'язок. Оперативне повідомлення про наданій доручення на виконання замовлення може здійснюватись будь-якими засобами зв'язку (крім телефонного).
7. Умови розрахунків та відсоток комісійної винагороди, яку торговець отримує від клієнта в разі належного виконаній договору.
8. Відповідальність сторін і порядок розгляду спорів, а саме - обсяг відповідальності сторін, умови, при яких сторони звільняються під відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в промесі виконаній договору:
9. Термін дії. підстави для зміни та припинення поговору: визначення моменту, з якого договір набуває чинності, а також визначення підстав, за яких він може бути змінений або припинений та процедури дії сторін у тіпалку прийняття рішення про дострокове припинення договору тощо.
У договорі на обслуговування обов'язково повинно бути визначено:
• номер та дату видачі торговцю дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів;
• предмет договору - наданій посередницьких послуг щодо купівлі, продажу, обміну цінних паперів, інших операцій, не заборонених законодавством України;
умови розрахунків та відсоток комісійної винагороди для всіх видів замовлень, які торговець отримує від клієнта відповідно до договору на обслуговування.
Крім того, у договорі або замовленні можуть бути зазначені особливі умови виконання операції із зазначеного переліку:
обумовлений про право торговця діяти на свій розсуд - дає право торговцю виконати договір або замовлення клієнта негайно або відкласти Його виконання до більш сприятливої кон'юнктури на ринку цінних паперів. При такому обумовлені торговець не несе відповідальності за невиконання замовлення в обумовлені терміни або за встановленою в ньому ціною;
обумовлення "виконати або відмінити" - договір або замовлення повинно бути виконано негайно в повному обсязі, зазначеному в договорі або замовленні, або не повинно виконуватися взагалі;
обумовлення "виконати негайно або відмінити" - договір або замовлення повинно бути виконано навіть у неповному обсязі, решту анульовано.
обумовлення "виконати в повному обсязі або відмінити" - договір та/або замовлення повинно бути виконано в повному обсязі або не виконуватися взагалі, але не означає, що договір або замовлення повинно виконуватися негайно;
обумовлення "у момент відкриття" (або "у момент закриття") - договір та/або замовлення повинно бути виконано в числі перших (або в числі останніх) після відкриття операційного дня (якщо договір або замовлення передбачає Його виконання тільки в межах організаційного ринку);
обумовлення "ціну не знижувати" (або "ціну не підвищувати") -ціна, зазначена в договорі або замовленні, не повинна коригуватися в разі дроблення акцій або з інших непередбачених обставин.
Договори, що укладаються торговцем, крім цифрової нумерації, повинні містити додаткову літеру:
до номера договору на здійснення комісійної діяльності за цінними паперами додасться літера "К";
до номера договору торговців з емітентом на організацію передплати (підписки) на цінні папери - "Е";
до номера договору, пов'язаного з операціями з цінними паперами, які торговець здійснює за власний рахунок—"Т";
до номера договору на управління активами інвестиційних фондів "У";
до номерів усіх інших договорів - "В".
Усі номери договорів у межах однієї серії повинні мати наскрізну нумерацію.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "6.5.1. Вимоги до договорів"
 1. ЗМІСТ
  договорів на здійснення комісійної діяльності за цінними паперами......................................................................................................44 6.5.1. Вимоги до договорів...........................................................................................44 6.5.2. Обов'язки торговців цінними паперами...........................................................46 7.
 2. 6.5. Вимоги до договорів на здійснення комісійної діяльності за цінними паперами
  договорів на здійснення комісійної діяльності за цінними
 3. Поняття та елементи зобов’язань
  вимоги, і боржник-особа, яка несе обов'язок, що відповідає праву вимоги кредитора. Об'єкти зобов'язань — відповідні дії, на реалізацію яких спрямовано права та обов'язки суб'єктів (скажімо, передача майна, виконання роботи, сплата грошей тощо). Зміст зобов'язання становлять права, вимоги кредитора та обов'язки боржника. При цьому зобов'язання спрямовані на: передачу майна виконання робіт на
 4. Договір купівлі-продажц
  вимогам, що звичайно ставляться. Покупець, якому продано річ неналежної якості, якщо її вади не було застережено продавцем, має право вимагати: заміни речі належної якості; відповідного зменшення купівельної ціни; безоплатного усунення вад речі продавцем чи відшкодування витрат покупця на їх виправлення; заміни на такий самий товар іншої моделі з відповідним перерахуванням купівельної ціни;
 5. 87. Правове становище сільськогосподарських товариств з обмеженою відповідальністю.
  вимогу учасника та за згодою товариства вклад може бути повернений повністю або частково в натуральній формі. Вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є збори учасників, що складаються з учасників або призначених ними представників. До компетенції зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить: 1) визначення основних напрямів діяльності товариства і затвердження
 6. 112. Договірні відносини щодо меліоративного, агрохімічного і науково- сільськогосподарських організацій обслуговування.
  вимогами стандартів, ТУ, правил та Положення про технічне обслуговування і ремонт рухомого складу автомобільного транспорту в сільському господарстві. Ремонт і технічне обслуговування внутрішньогосподарських меліоративних мереж здійснюються за договором на виконання цих робіт. До групи договорів у сфері виробничо-технічного обслуговування сільськогосподарських товаровиробників належать також
 7. 113. Договірні відносини за участю зарубіжних інвесторів.
  вимог щодо форми та змісту договору, притаманних зовнішньоекономічним контрактам, якщо законодавство про режим іноземного інвестування та спеціальні закони не передбачають іншого. У сфері іноземного інвестування застосовуються такі види договорів: - засновницькі (використовуються при корпоративній формі фінансування й укладаються згідно з відповідними положеннями ГК та ЦК); -концесійні
 8. § 3. Сімейний кодекс України — основне джерело сімейного законодавства України1
  вимог, що випливають із сімейних відносин» і введена стаття «Обчислення строків, встановлених у цьому кодексі». По-друге, в кодексі з'явилися нові глави, наприклад такі, як глава 10 «Шлюбний договір» (статті 92—103), глава 20 «Патронат над дітьми» (статті 252—256). Розділ І-«Загальні положення”- містить 2 глави: «Сім'я. Регулювання сімейних відносин»- (статті 1—13) і «Здійснення сімейних прав та
 9. § 7. Права та обов'язки подружжя щодо утримання
  вимогою про стягнення
 10. § 2. Аліментні правовідносини батьків та дітей. Обов'язок батьків утримувати дитину
  вимогою про стягнення аліментів у примусовому порядку. СК передбачає два способи визначення розміру аліментів: 1) у частці від заробітку (доходу) матері, батька дитини та 2) у твердій грошовій сумі. Треба зазначити, що правове регулювання аліментних відносин у цьому аспекті зазнало кардинальних змін. СК відмовився від традиційних для сімейного права фіксованих аліментних часток (1/4, 1/3, 1/2).
Портал "УЧЕБНИКИ БЕСПЛАТНО" © 2012
sci@all-sci.net

Рейтинг@Mail.ru