Авторское право / Аграрное право / Аграрное право (шпаргалки) / Адвокатура / Административное право (шпаргалки) / Административное право России / Административное право Украины / Административный процесс (шпаргалки) / Арбитражный процесс / Банковское право / Биржевое право Украины / Гражданский процесс / Гражданское право России / Гражданское право Украины / Европейское право / Жилищное право Р. Казахстан / Жилищное право России / Зарубежное конституционное право / Земельное право / Избирательное право России / Инвестиционное право / Исламское право / История государства и права России / Кодексы Украины / Конституционное право (шпаргалки) / Конституционное право Украины / Криминалистика / Криминальная сексология / Криминология / Медицинское право / Международное право / Муниципальное право / Нотариат / Парламентское право / Право собственности / Правоведение, основы права / Правоохранительные органы / Предпринимательское право / Прокурорский надзор / Римское право / Семейное право (шпаргалки) / Семейное право Украины / Социальное право / Сравнительное право / Страховое право России / Судебная медицина / Судебная этика / Судопроизводство в Украине / Таможенное право / Теория государства и права / Теория государства и права Украины / Трудовое право / Уголовное право России / Уголовное право Украины / Уголовный процесс / Философия права / Финансовое право (шпаргалки) / Хозяйственное право России / Хозяйственное право Украины / Экологическое право / Юридическая конфликтология / Юридическая логика / Юридическая психология / Юридическая этика
<< Предыдушая Следующая >>

6.5.1. Вимоги до договорів


Під час здійснення комісійної діяльності за цінними паперами торговці можуть укладати як договори на виконання разового замовлення, так і договори на обслуговування протягом певного терміну (далі - договір на обслуговування).
Договір на виконання разового замовлення укладається торговцем та клієнтом І передбачає виконання операції певного виду з конкретними цінними паперами.
Договір на обслуговування передбачає, ідо торговець протягом певного терміну виконуватиме разові замовлення клієнта. Разове замовлення (далі - замовлення) містить доручення клієнта надати послугу певного виду та виконати певну операцію з конкретними цінними паперами. Таке замовлення складається клієнтом у письмовій формі, підписується ним (його уповноваженою особою), а в разі, якщо клієнтом є юридична особа, також засвідчується його печаткою.
У договорі на виконання разового замовлення обов'язково має бути зазначена.
1. Номер та дату видачі торговцю дозволу на здійснення пильності по випуску та обігу цінних паперів.
2. Вид послуг, які торговець надає клієнту. Посередницькі послуги;
• і купівлі цінних паперів;
• з продажу цінних паперів;
• з обміну цінних паперів;
• інші, передбачені законодавством України.
Договір на разове замовлення може укладатися тільки на один із видів послуг.
3. Опис цінних паперів (у разі, якщо предметом договору є обмін дійних паперів, повинні бути зазначені описи обмінюваних цінних паперів) повинен містити:
• вид цінного папера;
• назву емітента цінного папера;
• номінальну вартість цінного папера (у національній чи іноземній валюті),
4. Умови виконання договору, то містять термін дії замовлення (у разі необхідності) та вид замовлення із зазначеного нижче переліку;
• ринкове замовлення на купівлю (РЗК) - замовлення купити цінні папери за мінімальною ціною;
• ринкове замовлення на продаж (РЗП) - замовлення продати цінні папери іа максимальною ціною;
• лімітне замовлення на купівлю (ЛЗК) замовлення купити цінні папери за ціною, то не перевищує обумовлену;
• лімітне замовлення на продаж (ЛЗП) замовлення продати шині папери за ціною, шо не нижче ніж обумовлена;
• стоп-замовлення на купівлю (СЗК) цінних паперів замовленні купити цінні папери в той момент. коли ціна досягне обумовленого рівня;
• стоп-замовлення на продаж (СЗП) цінних паперів - замовлення продати шині папери в той момент, коли ціна досягне обумовленої. рівня;
• замовлення на термін (ТЗ) - замовлення, яке ліс протягав встановленою терміну;
• відкрите замовлення (ВЗ) - замовлення, яке діє до моменту виконання або відкликання (відміни),
• інші, передбачені законодавством України.
5 Перелік обов'язків та прав сторін, у точу числі права клієнта в разі невиконання або неналежного виконання торговцем своїх обов'язків по відношенню до клієнта.
6. Положення про канали і порядок передачі інформації та зв'язку між клієнтом і торговцем, а також відомості про уповноважених осіб сторін, через яких сторони підтримують зв'язок. Оперативне повідомлення про наданій доручення на виконання замовлення може здійснюватись будь-якими засобами зв'язку (крім телефонного).
7. Умови розрахунків та відсоток комісійної винагороди, яку торговець отримує від клієнта в разі належного виконаній договору.
8. Відповідальність сторін і порядок розгляду спорів, а саме - обсяг відповідальності сторін, умови, при яких сторони звільняються під відповідальності, а також застереження щодо порядку вирішення спорів, що можуть виникнути між сторонами в промесі виконаній договору:
9. Термін дії. підстави для зміни та припинення поговору: визначення моменту, з якого договір набуває чинності, а також визначення підстав, за яких він може бути змінений або припинений та процедури дії сторін у тіпалку прийняття рішення про дострокове припинення договору тощо.
У договорі на обслуговування обов'язково повинно бути визначено:
• номер та дату видачі торговцю дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів;
• предмет договору - наданій посередницьких послуг щодо купівлі, продажу, обміну цінних паперів, інших операцій, не заборонених законодавством України;
умови розрахунків та відсоток комісійної винагороди для всіх видів замовлень, які торговець отримує від клієнта відповідно до договору на обслуговування.
Крім того, у договорі або замовленні можуть бути зазначені особливі умови виконання операції із зазначеного переліку:
обумовлений про право торговця діяти на свій розсуд - дає право торговцю виконати договір або замовлення клієнта негайно або відкласти Його виконання до більш сприятливої кон'юнктури на ринку цінних паперів. При такому обумовлені торговець не несе відповідальності за невиконання замовлення в обумовлені терміни або за встановленою в ньому ціною;
обумовлення "виконати або відмінити" - договір або замовлення повинно бути виконано негайно в повному обсязі, зазначеному в договорі або замовленні, або не повинно виконуватися взагалі;
обумовлення "виконати негайно або відмінити" - договір або замовлення повинно бути виконано навіть у неповному обсязі, решту анульовано.
обумовлення "виконати в повному обсязі або відмінити" - договір та/або замовлення повинно бути виконано в повному обсязі або не виконуватися взагалі, але не означає, що договір або замовлення повинно виконуватися негайно;
обумовлення "у момент відкриття" (або "у момент закриття") - договір та/або замовлення повинно бути виконано в числі перших (або в числі останніх) після відкриття операційного дня (якщо договір або замовлення передбачає Його виконання тільки в межах організаційного ринку);
обумовлення "ціну не знижувати" (або "ціну не підвищувати") -ціна, зазначена в договорі або замовленні, не повинна коригуватися в разі дроблення акцій або з інших непередбачених обставин.
Договори, що укладаються торговцем, крім цифрової нумерації, повинні містити додаткову літеру:
до номера договору на здійснення комісійної діяльності за цінними паперами додасться літера "К";
до номера договору торговців з емітентом на організацію передплати (підписки) на цінні папери - "Е";
до номера договору, пов'язаного з операціями з цінними паперами, які торговець здійснює за власний рахунок—"Т";
до номера договору на управління активами інвестиційних фондів "У";
до номерів усіх інших договорів - "В".
Усі номери договорів у межах однієї серії повинні мати наскрізну нумерацію.
<< Предыдушая Следующая >>
= Перейти к содержанию учебника =
Информация, релевантная "6.5.1. Вимоги до договорів"
 1. 6.5. Вимоги до договорів на здійснення комісійної діяльності за цінними паперами
  6.5. Вимоги до договорів на здійснення комісійної діяльності за цінними
 2. 80. Посвідчення договорів на будівництво жилих будинків на праві приватної власності
  Договір на будівництво жилого будинку на праві приватної власності посвідчується на підставі проекту та плану забудови, погоджених з архітектурними органами, за наявності державного акта на право приватної власності на землю. Згадані документи, про огляд яких нотаріус робить відмітку, додаються до примірника договору, що видається забудовникові. При посвідченні договорів на будівництво жилих
 3. Поняття та елементи зобов’язань
  Зобов'язання являє собою таке правовідношення, згідно з яким одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання складається з суб'єктів, об'єктів і змісту. Суб'єктами зобов'язання є кредитор,
 4. 113. Договірні відносини за участю зарубіжних інвесторів.
  Відносини щодо вкладення іноземних інвестицій опосередковуються за допомогою інвестиційного договорів за участю іноземного інвестора. Цей договір має такі характерні ознаки: - особливий суб'єктний склад: однією зі сторін договору має бути іноземний інвестор; предмет договору - іноземна інвестиція, що здійснюється в будь-якій не забороненій законодавством України ({юрмі і розмір якої фіксується в
 5. № 9. Дія міжнародних договорів України. Поняття та види міжнародних договорів України.
  Законом України від 11 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних договорів на території України" встановлено, що "укладені і належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід'ємну частину національного законодавства України і застосовуються в порядку, передбаченому для норм національного законодавства". Коли такий порядок не встановлено, пріоритет, згідно з нормами міжнародного
 6. Конкурсні кредитори
  Конкурсні кредитори — це кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство та вимоги яких не забезпечені заставою майна боржника. До конкурсних кредиторів належать також кредитори, вимоги яких до боржника виникли внаслідок правонаступництва за умови виникнення таких вимог до порушення провадження у справі про
 7. 28. Концесійні договори, договори (контракти) щодо виробничої кооперації, спільного виробництва та інших видів спільної інвестиційної діяльності.
  Хоча здійснення іноземних інвестицій у формі підприємств з іноземними інвестиціями є чи не най-розповсюдженішою формою, однак іноземні інвестиції можуть здійснюватися і в інших формах, в тому числі шляхом укладання концесійних договорів та договорів про спільну інвестиційну діяльність Так, спеціальні вимоги встановлені законодавством щодо порядку укладнення змісту і форми концесійних договорів.
 8. № 2. Вимоги, на які позовна давність не розповсюджується.
  1) вимоги, що випливають з порушення особистих немайнових прав, але для захисту честі і гідності фізичних та юридичних осіб – 1 рік; 2) вимоги вкладників на вклади, внесені в кредитні установи; 3) на вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров’ю громадянина, але відшкодовуються останні 3 роки; 4) про відшкодування радіаційної шкоди та в інших випадках, не передбачених
 9. ТЕМА 11. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЇ
  ТЕМА 11. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ КОНСПЕКТ
 10. Література
  Господарське законодавство: Практикум. — К.: Юрінком Інтер, 2001. Жук Л. А. Господарське право: Навч. посіб. / Л. А. Жук, І. Л. Жук, О. М. Неживець. — К.: Кондор, 2003. Науково-практичний коментар Господарського кодексу України / Кол. авт.: Г. Л. Знаменський, В. В. Хахулін, В. С. Щербина та ін.; За заг. ред. В. К. Мамутова. — К.: Юрінком Інтер, 2004. Хозяйственное право: Учебник / В. К.
 11. 25. Вимоги до актів публічної адміністрації.
  Основні вимоги: Акти публічної адміністрації мають відповідати законам і підзаконним актам органів державного управління вищого рівня. Має бути прийнятий компетентним органом у межіх його повноважень Видаватися у певному порядку з додержанням процесуальних правил Додержання певної форми акта (письмова і конклюдентна) Додаткові: Можуть бути видані лише за наявності спеціального дозволу
 12. ЗМІСТ
  Вступ.................................................................................................................................4 1. Предмет біржового права..........................................................................................4 1.1. Виникнення і розвиток біржі.................................................................................4 1.2. Найважливіші центри
 13. № 62. Переддоговірні спори.
  Певними відмінностями від загального порядку характеризується укладення господарських договорів між юридичними особами. Чинне цивільне законодавство виходить з вимоги письмового оформлення угод (договорів), що укладаються між організаціями. Ініціативу в укладенні договору може виявити будь-яка сторона. При цьому складаються проект договору або лист (телеграма, телефонограма тощо), які виконують
 14. № 80. Невиконання та неналежне виконання зобов’язань.
  Виконання зобов’язання покладається на боржника. Воно повинно бути виконане належним чином, тобто у визначений строк, визначеним способом, у встановленому місці, з виконанням усіх вимог щодо суб’єкта та предмета. Якщо при виконанні зобов’язання порушується одна з наведених вимог, то кредитор має право відмовитися від прийняття
 15. № 12. Підстави застосування іноземного права на території України.
  Законом України від 11 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних договорів на території України" встановлено, що "укладені і належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід'ємну частину національного законодавства України і застосовуються в порядку, передбаченому для норм національного законодавства". Коли такий порядок не встановлено, пріо-ритет, згідно з нормами міжнародного
 16. 59. Умови дійсності право чинів.
  Для того щоб правочин мав юридичну силу, він повинен відповідати низці вимог, які називають умовами чинності правочину. За Цивільним кодексом України загальні вимоги, додержання яких необхідне для чинності правочину, такі: особи, що вчиняють правочин, повинні мати необхідний обсяг цивільної дієздатності (наприклад, вчинення правочину особами, визнаними недієздатними, спричинює недійсність
 17. Функції МЗС
  1. Розробляє та подає КМУ пропозиції про вирішення стратегічних питань зовнішньополітичних відносин, реалізацію пріоритетних напрямків співробітництва з іншими державами. 2.Забезпечує створення сприятливих зовнішньополітичних умов для встановлення і розвитку відносин між Україною та іншими державами на двосторонньому , регіональному та глобальному рівнях. 3.Забезпечує участь України у
 18. Спеціальні юридичні вимоги
  Спеціальні юридичні вимоги щодо актів управління витікають із приписів Конституції, законодавства України, міжнародних актів та угод. Це, по-перше, підзаконність актів управління. Вона виявляє себе втому, що юридична сила акту управління передається йому законом або нормативним актом органів виконавчої влади вищого рівня. Тому управлінський акт має точно і повністю відповідати меті, приписам,
 19. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи
  (ст. 391). З об'єктивної сторони цей злочин полягає в злісній непокорі законним вимогам адміністрації виправної установи або іншій протидії адміністрації у законному здійсненні її функцій. Злісною непокорою, наприклад, є відмова від роботи без поважних причин, неодноразовість відмови вимогам адміністрації, демонстративність, зухвалість такої відмови. Під іншою протидією адміністрації слід
Портал "УЧЕБНИКИ БЕСПЛАТНО" © 2014
sci@all-sci.net
Рейтинг@Mail.ru